صفحه آرشیو

کلیساو اقتصاد

کلیساو اقتصاد

کلیسای جدید در برابر جهان جدید

کلیسای جدید و نظام جهانی سرمایه داری تعالیم انجیل در باب آرامش و صلح و قناعت و منع حرص و طمع با هیچ نظام اقتصادی به اندازه ی نظام اقتصادی روستایی - کشاورزی سازگار نبود و آموزشهای اناجیل در باب نحوه ی زندگی منجر به گرایش مردم به خلوت…