صفحه آرشیو

کمک به دیگران

فرهنگ خدمت و احسان به دیگران

دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندر آن سرّی هست یک دست به کار خویشتن پردازی بادست دگر ز بی کسان گیری دست حسّ بشری دنیا، بستری برای ساختن خانه آخرت است. کار نیک، احسان به…