صفحه آرشیو

کنگره بزرگداشت حکیم الهی و عالم ربانی مرحوم آیت الله سید محمد حسینی

کنگره بزرگداشت حکیم الهی و عالم ربانی مرحوم آیت الله سید محمد حسینی ( آقانجفی همدانی ره )

کنگره بزرگداشت حکیم الهی و عالم ربانی مرحوم آیت الله سید محمد حسینی کنگره بزرگداشت حکیم الهی و علم ربانی مرحوم آیت الله سید محمد حسینی ( آقانجفی همدانی ره ) هم اکنون با پیام رهبری و و پیام های مراجع عظام و سخنرانی آیت الله آقا رضا استادی…