پاسخ  واژه «گردنه»، به معنای راهی تنگ میان دو کوه است که عبور از آن دشوار باشد.[۱] در عربی نیز از آن به «عقبه» تعبیر می‌شود.[۲] این واژه در قرآن کریم در مورد تکالیف مهمی، مانند آزادی بردگان(لغو قانون برده‌‌داری) و غذا رساندن به نیازمندان، در هنگام قحطی و گرسنگی به کار رفته است: «پس او گردنه […]