صفحه آرشیو

گناهکاران منتظر

آیا شخصى که گناه کرده، مى تواند با امام زمان(عج) ارتباط داشته باشد؟

منتظران گناهکار آیا شخصى که گناه کرده، مى تواند با امام زمان(عج) ارتباط داشته باشد؟ من خودم از امامم شاکى هستم ؛ چون وقتى ازش مى خواهم بیاید نجاتم دهد، نمى آید یا فکر مى کنم به خاطر گناهانى که مى کنم، محلّم نمى گذارد؟ ابتدا…