صفحه آرشیو

یا علی ادرکنی

آیا گفتن “یا علی مدد” و “یا علی ادرکنی” کفر است؟

پاسخ اجمالی کمک خواستن و استمداد در کارها، از غیر خداوند متعال اگر به این عنوان باشد که برای آنان قدرت و توانایی ذاتی و مستقل در مقابل قدرت خداوند قائل باشیم و آنها را مسقل و بی نیاز از قدرت خداوند بدانیم شرک و کفر است، اما اگر قدرت آنها…