صفحه آرشیو

یکسانی و هماهنگی

یکسانی و هماهنگی

یکسانی و هماهنگی ترجمه ی قرآن

پیش از هر سخنی، میان «ترجمه ی قرآن» و «شرح، تفسیر یا ترجمه و تفسیر قرآن» تفاوت می گذاریم، در تمام این نوشتار، منظور از «ترجمه ی قرآن»، متنی به فارسی (یا هر زبان دیگری) از قرآن کریم است که تک تک جملات آن…