۲ بورسیه ی تحصیلی در مقطع دکترا دردانشگاه لیکستر انگلستان   ۲ بورسیه ی تحصیلی در مقطع دکترا دردانشگاه انگلستان   پذیرش۲۵ همکارپژوهشی دردانشگاه فرایبورگ آلمان   پذیرش۲۵ همکارپژوهشی دردانشگاه فرایبورگ آلمان