احترام به همسرضامن زندگی شیرین

برای آنکه به همسرخود احترام بگذاریم ، نخست باید روحیات و خواسته های او را در نظر بگیریم ،دنیای او را درک کنیم و بفهمیم کدام رفتار ما را نماد احترام می شمرد .در اینجا به شیوه های متفاوت برای ابرازاحترام همسران به یکدیگراشاره می کنیم:دنیای مردان استدلالی و دنیای زنان احساس است . رازصمیمیت میان این دو درک یکدیگر است .بنابراین پذیرش دنیای متفاوت همسران روشی برای احترام به یکدیگر است.مردان درهنگام سختی وفشار دوست دارند به درون خود بروند و مشکلات را در عالم ذهن خود حل کنند،اما زنان وقتی دچار مشکل می شوند دوست دارند حرف بزنند آنان در واقع با حرف زدن صمیمی می شوند و بعد زنانه ی خود را تقویت می کنند، پس فرصت دادن به زن ها برای حرف زدن نمایانگر احترام به آنان است .زنان در هنگام گرفتاری دوست دارند علاوه بر حرف زدن ،شنونده ی فعال داشته باشند. مردان نیز دوست دارند کسی خلوت آنها را بهم نزند. گوش کردن به سخن زنان و راحت گذاشتن مردان در خلوتگاه ذهنی شان احترام متقابل به شمار می آید زنان به خاطر برخورداری از دنیای احساسی شدید ، به خود حق می دهند که در مواردی اظهار ناراحتی کنند. مردان باید این حالت برخاسته از طبیعت آنان را تحمل کنند و این یکی از رازهای صمیمیت است . هر از گاهی به آنان بگویید؛طبیعی است که شما از این موضوع ناراحت باشید.وقتی زنان مشکلات خود را مطرح می کنند ، برای این نیست که مشکل حل کنند ، بلکه می خواهند فقط صحبت کنند. مردان دراین هنگام نباید مطابق دنیای خود راه حل ارایه دهند.آنها باید ده دقیقه سکوت کنند،گوش دهند و با گفتن عبارات کوتاهی او را به حرف زدن تشویق کنند.مردان وقتی از سرکار می آیند دوست دارند سردی کار با گرمی عاطفه همسرانشان پایان یابد .زنان باید آنها را تحویل بگیرند و اگر دیدند که مرد به دنیای ذهنی خود فرو رفته مدت کوتاهی با او کاری نداشته باشند، سپس با زمینه سازی او را به صحبت وا دارند .بنابراین زمینه سازی برای تغییر موقعیت ،یکی از نمادهای احترام به همسر تلقی می شود .مردان نمی توانند در یک زمان هم حرف بزنند ، هم احساس کنند و همزمان بیندیشند ،ولی زنان می توانند . به همین جهت اگر زنی را به حرف زدن وادارید ،او علاوه بر حرف زدن احساس صمیمیت می کند و همزمان فکر می کند احترام به او ،فرصتی است جهت سخن گفتن و تحقق احساسات .ولی مردان چون نیازمند اعتماد،پذیرش ، قدردانی ، تحسین ، تأیید و تشویق هستند چنانچه خانم ها به گونه یی رفتارکنند که آنان احساس کنند که همسران شان به آنها اعتماد دارند.آنها را می پذیرند ،درکارهای کوچک از آنان تشکر می کنند ، آنان را مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند و احساس می کنند که محترم واقع شده اند.مردان به دنبال آزادی و استقلال هستند .همسران آنها نباید با حربه هایی که در زندگی زناشویی در اختیار دارند مردان را تحت سلطه ی خود درآورند و آنان به مهره یی بی خاصیت در مدیریت و تدبیر منزل تبدیل کنند. بنابراین احترام به آنها ، در دادن حق تصمیم گیری و نظارت به آنان تحقق می یابد. مردان و زنان با فاصله گرفتن موقت از همدیگر به روابط مرده ی خود شوک وارد می کنند و آن را حیات تازه یی می بخشند .پس بجاست که گاهی دوری یکدیگر را تحمل کنند ،تا قدرنزدیکی را بدانند.زنان گاهی از بیان احساسات خود گریزانند .هنگامی که محرم رازی بیابند احساسات خود را بروز می دهند . شما همان محرم راز باشید و اجازه دهید تا همسرتان به هر گونه یی که می پسندد ابرازاحساسات کند. او ممکن است گاهی خندان و گاهی گریان باشد . درک او احترام به اوست . کاری کنید که او احساس کند آن گونه که هست مورد لطف و توجه شماست و شما نمی تونید بدون او زندگی کنید.وقتی این احساس در او به وجود آید ،شما را محرم رازش می داند و این گونه می فهمدکه مورد احترام شماست.این نکات ،اساسی ترین مهارت ها در احترام به همسردرزندگی زناشویی است. اگراین نکات کلیدی را در زندگی زناشویی تان بکار ببندید ،مطمئن باشید که آرامش ، شادی و یکرنگی همراه همیشگی زندگی شما خواهد بود.منبع:نشریه ۷ روز زندگی،شماره ۹۱برای آنکه به همسرخود احترام بگذاریم ، نخست باید روحیات و خواسته های او را در نظر بگیریم ،دنیای او را درک کنیم و بفهمیم کدام رفتار ما را نماد احترام می شمرد .در اینجا به شیوه های متفاوت برای ابرازاحترام همسران به یکدیگراشاره می کنیم:دنیای مردان استدلالی و دنیای زنان احساس است . رازصمیمیت میان این دو درک یکدیگر است .بنابراین پذیرش دنیای متفاوت همسران روشی برای احترام به یکدیگر است.مردان درهنگام سختی وفشار دوست دارند به درون خود بروند و مشکلات را در عالم ذهن خود حل کنند،اما زنان وقتی دچار مشکل می شوند دوست دارند حرف بزنند آنان در واقع با حرف زدن صمیمی می شوند و بعد زنانه ی خود را تقویت می کنند، پس فرصت دادن به زن ها برای حرف زدن نمایانگر احترام به آنان است .زنان در هنگام گرفتاری دوست دارند علاوه بر حرف زدن ،شنونده ی فعال داشته باشند. مردان نیز دوست دارند کسی خلوت آنها را بهم نزند. گوش کردن به سخن زنان و راحت گذاشتن مردان در خلوتگاه ذهنی شان احترام متقابل به شمار می آید زنان به خاطر برخورداری از دنیای احساسی شدید ، به خود حق می دهند که در مواردی اظهار ناراحتی کنند. مردان باید این حالت برخاسته از طبیعت آنان را تحمل کنند و این یکی از رازهای صمیمیت است . هر از گاهی به آنان بگویید؛طبیعی است که شما از این موضوع ناراحت باشید.وقتی زنان مشکلات خود را مطرح می کنند ، برای این نیست که مشکل حل کنند ، بلکه می خواهند فقط صحبت کنند. مردان دراین هنگام نباید مطابق دنیای خود راه حل ارایه دهند.آنها باید ده دقیقه سکوت کنند،گوش دهند و با گفتن عبارات کوتاهی او را به حرف زدن تشویق کنند.مردان وقتی از سرکار می آیند دوست دارند سردی کار با گرمی عاطفه همسرانشان پایان یابد .زنان باید آنها را تحویل بگیرند و اگر دیدند که مرد به دنیای ذهنی خود فرو رفته مدت کوتاهی با او کاری نداشته باشند، سپس با زمینه سازی او را به صحبت وا دارند .بنابراین زمینه سازی برای تغییر موقعیت ،یکی از نمادهای احترام به همسر تلقی می شود .مردان نمی توانند در یک زمان هم حرف بزنند ، هم احساس کنند و همزمان بیندیشند ،ولی زنان می توانند . به همین جهت اگر زنی را به حرف زدن وادارید ،او علاوه بر حرف زدن احساس صمیمیت می کند و همزمان فکر می کند احترام به او ،فرصتی است جهت سخن گفتن و تحقق احساسات .ولی مردان چون نیازمند اعتماد،پذیرش ، قدردانی ، تحسین ، تأیید و تشویق هستند چنانچه خانم ها به گونه یی رفتارکنند که آنان احساس کنند که همسران شان به آنها اعتماد دارند.آنها را می پذیرند ،درکارهای کوچک از آنان تشکر می کنند ، آنان را مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند و احساس می کنند که محترم واقع شده اند.مردان به دنبال آزادی و استقلال هستند .همسران آنها نباید با حربه هایی که در زندگی زناشویی در اختیار دارند مردان را تحت سلطه ی خود درآورند و آنان به مهره یی بی خاصیت در مدیریت و تدبیر منزل تبدیل کنند. بنابراین احترام به آنها ، در دادن حق تصمیم گیری و نظارت به آنان تحقق می یابد. مردان و زنان با فاصله گرفتن موقت از همدیگر به روابط مرده ی خود شوک وارد می کنند و آن را حیات تازه یی می بخشند .پس بجاست که گاهی دوری یکدیگر را تحمل کنند ،تا قدرنزدیکی را بدانند.زنان گاهی از بیان احساسات خود گریزانند .هنگامی که محرم رازی بیابند احساسات خود را بروز می دهند . شما همان محرم راز باشید و اجازه دهید تا همسرتان به هر گونه یی که می پسندد ابرازاحساسات کند. او ممکن است گاهی خندان و گاهی گریان باشد . درک او احترام به اوست . کاری کنید که او احساس کند آن گونه که هست مورد لطف و توجه شماست و شما نمی تونید بدون او زندگی کنید.وقتی این احساس در او به وجود آید ،شما را محرم رازش می داند و این گونه می فهمدکه مورد احترام شماست.این نکات ،اساسی ترین مهارت ها در احترام به همسردرزندگی زناشویی است. اگراین نکات کلیدی را در زندگی زناشویی تان بکار ببندید ،مطمئن باشید که آرامش ، شادی و یکرنگی همراه همیشگی زندگی شما خواهد بود.منبع:نشریه ۷ روز زندگی،شماره ۹۱برای آنکه به همسرخود احترام بگذاریم ، نخست باید روحیات و خواسته های او را در نظر بگیریم ،دنیای او را درک کنیم و بفهمیم کدام رفتار ما را نماد احترام می شمرد .در اینجا به شیوه های متفاوت برای ابرازاحترام همسران به یکدیگراشاره می کنیم:دنیای مردان استدلالی و دنیای زنان احساس است . رازصمیمیت میان این دو درک یکدیگر است .بنابراین پذیرش دنیای متفاوت همسران روشی برای احترام به یکدیگر است.مردان درهنگام سختی وفشار دوست دارند به درون خود بروند و مشکلات را در عالم ذهن خود حل کنند،اما زنان وقتی دچار مشکل می شوند دوست دارند حرف بزنند آنان در واقع با حرف زدن صمیمی می شوند و بعد زنانه ی خود را تقویت می کنند، پس فرصت دادن به زن ها برای حرف زدن نمایانگر احترام به آنان است .زنان در هنگام گرفتاری دوست دارند علاوه بر حرف زدن ،شنونده ی فعال داشته باشند. مردان نیز دوست دارند کسی خلوت آنها را بهم نزند. گوش کردن به سخن زنان و راحت گذاشتن مردان در خلوتگاه ذهنی شان احترام متقابل به شمار می آید زنان به خاطر برخورداری از دنیای احساسی شدید ، به خود حق می دهند که در مواردی اظهار ناراحتی کنند. مردان باید این حالت برخاسته از طبیعت آنان را تحمل کنند و این یکی از رازهای صمیمیت است . هر از گاهی به آنان بگویید؛طبیعی است که شما از این موضوع ناراحت باشید.وقتی زنان مشکلات خود را مطرح می کنند ، برای این نیست که مشکل حل کنند ، بلکه می خواهند فقط صحبت کنند. مردان دراین هنگام نباید مطابق دنیای خود راه حل ارایه دهند.آنها باید ده دقیقه سکوت کنند،گوش دهند و با گفتن عبارات کوتاهی او را به حرف زدن تشویق کنند.مردان وقتی از سرکار می آیند دوست دارند سردی کار با گرمی عاطفه همسرانشان پایان یابد .زنان باید آنها را تحویل بگیرند و اگر دیدند که مرد به دنیای ذهنی خود فرو رفته مدت کوتاهی با او کاری نداشته باشند، سپس با زمینه سازی او را به صحبت وا دارند .بنابراین زمینه سازی برای تغییر موقعیت ،یکی از نمادهای احترام به همسر تلقی می شود .مردان نمی توانند در یک زمان هم حرف بزنند ، هم احساس کنند و همزمان بیندیشند ،ولی زنان می توانند . به همین جهت اگر زنی را به حرف زدن وادارید ،او علاوه بر حرف زدن احساس صمیمیت می کند و همزمان فکر می کند احترام به او ،فرصتی است جهت سخن گفتن و تحقق احساسات .ولی مردان چون نیازمند اعتماد،پذیرش ، قدردانی ، تحسین ، تأیید و تشویق هستند چنانچه خانم ها به گونه یی رفتارکنند که آنان احساس کنند که همسران شان به آنها اعتماد دارند.آنها را می پذیرند ،درکارهای کوچک از آنان تشکر می کنند ، آنان را مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند و احساس می کنند که محترم واقع شده اند.مردان به دنبال آزادی و استقلال هستند .همسران آنها نباید با حربه هایی که در زندگی زناشویی در اختیار دارند مردان را تحت سلطه ی خود درآورند و آنان به مهره یی بی خاصیت در مدیریت و تدبیر منزل تبدیل کنند. بنابراین احترام به آنها ، در دادن حق تصمیم گیری و نظارت به آنان تحقق می یابد. مردان و زنان با فاصله گرفتن موقت از همدیگر به روابط مرده ی خود شوک وارد می کنند و آن را حیات تازه یی می بخشند .پس بجاست که گاهی دوری یکدیگر را تحمل کنند ،تا قدرنزدیکی را بدانند.زنان گاهی از بیان احساسات خود گریزانند .هنگامی که محرم رازی بیابند احساسات خود را بروز می دهند . شما همان محرم راز باشید و اجازه دهید تا همسرتان به هر گونه یی که می پسندد ابرازاحساسات کند. او ممکن است گاهی خندان و گاهی گریان باشد . درک او احترام به اوست . کاری کنید که او احساس کند آن گونه که هست مورد لطف و توجه شماست و شما نمی تونید بدون او زندگی کنید.وقتی این احساس در او به وجود آید ،شما را محرم رازش می داند و این گونه می فهمدکه مورد احترام شماست.این نکات ،اساسی ترین مهارت ها در احترام به همسردرزندگی زناشویی است. اگراین نکات کلیدی را در زندگی زناشویی تان بکار ببندید ،مطمئن باشید که آرامش ، شادی و یکرنگی همراه همیشگی زندگی شما خواهد بود.منبع:نشریه ۷ روز زندگی،شماره ۹۱

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.