سبک زندگی

سبک زندگی
سوال: آیا می دانید قیف با شیپور چه تفاوتی باهم دارند؟
ﻗﯿﻒ دهاﻧﻪ اش ﭘﻬﻦ و ﮔﺸﺎد اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺧﺮوﺟﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻼف ﺷﯿﭙﻮر ﮐﻪ اﺑﺘﺪاﯾﺶ ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﻬﻦ و وﺳﯿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﯿﻔﯽها
  زﻧﺪﮔﯽ  در راه ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ، ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ دﯾﻨﯽ و رﻓﺘﺎرهای ﮔﻨﺎه آﻟﻮد، هماﻧﻨﺪ ورود ﺑﻪ ﯾﮏ  ﻗﯿﻒ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ اول آن  آزادی، رهاﯾﯽ و راﺣﺘﯽ و ﺷﺎدی اﺳﺖ ؛ از اﯾﻦ رو اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ، هر ﺟﻮر ﮐـﻪ ﺑﺨﻮاهند زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و هر ﭼﻪ  ﺑﺨﻮاهند ﻣﯽﭘﻮﺷــند و هیچ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮزها را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز و آزاد می ﺑﯿﻨﻨﺪ؛  ﭘﻮﺷﺶ های آزاد و دﻟﺨﻮاه، ﭼﺸﻤﺎن رها و ﺣﺮﯾﺺ، ﺗﻤﺎﺳـﻬﺎی آﻟﻮده، راﺑﻄﻪهای ﺑﯽﺿﺎﺑﻄﻪ و ﮐﺜﯿﻒ، زﺑﺎﻧﻬﺎی ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ و دراز ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺎه، رﻓﺘﺎرهای ﻧﺎروا، ﺧﻮردﻧﯽهای ممنوع و ﺣﺮام و…
  همـﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎرها ﺷــﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮﺷــﺎﯾﻨﺪ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷــﺪ، وﻟﯽ  ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﻀﯿﻘﻪها ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻗﯿﺎﻣﺖ. ﺑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰها اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻟﺬت و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﻬﺎ اداره ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽخود آﻧﻬﺎ هم ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آزادی و ﺧﻮﺷﯽ اوﻟﯿﻪ، ﻓﺮﺟﺎم ﺗﻠﺦ و ﺑﺪی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺧﻮاهد داﺷﺖ.
ﻣﺜﻼ در آزادی ﺣﻤﻞ ﺳــﻼح، ﭼﻪ ﮐﺸــﺘﺎرهاﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺻــﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ….در راﺑﻄﻪ های ﺟﻨﺴــﯽ ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﻬﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸــﺪﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ همین اﯾﺪز و… ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن در زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺤﻮر زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن درﺷـﮑﻢ و ﺷـﻬﻮت ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد؛ ﭼﯿﺰی ﺷـﺒﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﮕﺮ آﻓﺮﯾﺪه هاﯾﺶ ﻣﯽﺧﻮاهد و ﺣﺴـﺎب وﯾﮋه­ای روی او ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ، ﺑﻪ همین ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺗﺎ دﺳـﺖ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎری­اش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﻮش ﮐﻨﺪ و  دل ﺑﺴــﭙﺎرد. ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺑﺮای رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎک و ﺳــﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ، از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ ؛ایﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آورده­اﯾﺪ! دﻋﻮت ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ هنگاﻣﯽ ﮐﻪ ﺷــﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳــﻮی ﭼﯿﺰی  ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺣﯿﺎت میﺑﺨﺸﺪ!».(۱)
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽعلیه السلام ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﻟﺬتهای ﺣﺮام ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾد :« کَم مِن شَهوَهِ ساعَهٍ اَورَثَت حُزناً طَویلاً؛ ﭼﻪﺑﺴﺎ ﺧﻮشی­های زودگذری که اندوهی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ».(۲)
ﻣﺸــﺎﺑﻪ داﺳــﺘﺎن هاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺮای ﺧﻮﺷــﯽ و ﻟﺬت ﮔﺬرا در ﺟﺸــﻨﻬﺎ و  ﭘﺎرﺗﯽ ها ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻗﺮﺻﻬﺎی رواﻧﮕﺮدان ﯾﺎ راﺑﻄﻪ ها ی آﻟﻮده، ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺪز ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺴﺮت و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ کنند.
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﭙﻮری ها
 ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ، زﻧﺪﮔﯽ در راه ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ  اﺳــﺖ ، ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺷــﺒﯿﻪ همان ﺷــﯿﭙﻮر اﺳــﺖ آﻏﺎزش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاری ها و ﺗﻨﮕﻨﺎها و ﻣﺤﺪودﯾﺖها و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ها همراه ﺑﺎﺷﺪ،  وﻟﯽ ﭘﺎﯾﺎن  و ﻋﺎﻗﺒﺘﺶ وﺳــﻌﺖ و  ﮔﺸــﺎدﮔﯽ و راﺣﺘﯽ و ﺧﻮﺷــﯽ اﺳــﺖ. ﮔﻮﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴــﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ اﯾﻤﺎن، هماﻧﻨﺪ دﻣﯿﺪن ﻧﻔﺴــﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻧﯽﻧﻮاز در ﻣﺠﺮای ﺑﺎرﯾﮏ و ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﻧﯽ  ﻣﯽدﻣﺪ و  ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﺧﻮش و آهنگی زﯾﺒﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر از  آن ﻣﯽﺳﺎزد.
قرآن می­فرماید:«فَإِنّ مَعَ العُسرِ یُسراً»(۳) این سختی ها و مشقت­ها ﻻزﻣﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻘﺎﻣﺖ و ﺑﺮدﺑﺎری ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﻮد .وﻗﺘﯽ اﻧﺴــﺎن آﻣﻮزههـﺎ ی زﯾﺒـﺎی دﯾﻦ را ﭘـﺬﯾﺮﻓـﺖ، ﻻزم اﺳــﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎﯾﺪها و ﻧﺒﺎﯾﺪهای آن- ﮐﻪ همگی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﺼـﻠﺤﺖ اﻟﻬﯽ اﺳـﺖ-  هم ﮔﺮدن ﻧﻬﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ، ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﺣﺘﺮا م ﺑﻪ ﺷــﺮع، ﺑﭙﺬﯾﺮد .اﺳــﺎﺳــﺎ ﻓﺮق و ﻣﺮز ﻣﯿﺎن دﯾﻨﺪاری و ﺑﯽ دﯾﻨﯽ، ﻣﺮز ﻣﯿﺎن اﻧﺴــﺎن و ﺣﯿﻮان و …. همین ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎ و ﻣﺮزهای ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺴـﺌﻠﻪ اﺳـﺎﺳـﯽ، آﺧﺮ ﮐﺎر و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدانﺧﺪا ﮐﻪ اهل ﺗﻘﻮا و ﻓﻀﯿﻠﺖ هستند ، ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮم  را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و  ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: «واﻟﻌﺎﻗﺒﮥ ﻟﻠﻤﺘﻘﯿﻦ ».
اﻣﺎم ﻋﻠﯽعلیه السلام در ﺳـﺨﻨﯽ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸـﯿﻦ با اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎی  ﺧﺪاﺳﺖ و ﻟﺬات و هوﺳﺮاﻧﯽهای ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار دﻧﯿﺎ، ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :« ﺷَﺘﱠﺎن ماَ بَینَ عَمَلَینِ عَمَل تَذهَبُ لَذَّتُهُ و تَبقَی تَبِعَتُهُ وَعَمَلَ تَذهَبُ مَؤُونَتُهُ وَ یَبقَی أَجرُهُ؛ اﯾﻦ دو ﻋﻤﻞ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ هم ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ:
ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻟﺬﺗﺶ ﻣﯽ رود و ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ
و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ زﺣﻤﺘﺶ ﻣﯽ رود و اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﺶ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ».(۴)
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اهل ﺑﯿﺖعلیهم السلام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﻟﻬﯽ هم از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و اﯾﺸﺎن هم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺎ روزی ﮐﻪ دوران ﺧﺮﻣﯽ و ﺷﺎداﺑﯽ اهل ﺑﯿﺖ علیهم السلام ﮐﻪ همان دوران ﻇﻬﻮر و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ها و ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮد، ولی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖها ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ها ﺑﻪ آن رو آورد و از آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار، ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ، ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی(ﻋﺞ )وﺻﻞ ﺷﻮد.
  آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳــﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ  ﮐﻪ همیشه اﺑﺘﺪای راه ﺳــﺨﺘﯿﻬﺎ و ﻧﺎهموارﯾﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮﺷﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮﺑﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎم های ﮐﺎرﺑﺮدی
 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراده و ﻋﺰم ﻣﻌﻨﻮی، راه راﺳـﺖ و ﺻــﺮاط ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؛ ﺑﺮای همین اﺳﺖ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎز از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاهیم ﮐﻪ:«اهدﻧﺎ اﻟﺼــﺮاط اﻟﻤﺴــﺘﻘﯿﻢ ». اﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﻢ و همواره در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
  راه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳـﺎﻟﻢ و همراه ﺑﺎ ﺳـﻌﺎدت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺗﻤﺴﮏ و ﺗﻮﺳـﻞ ﺑﻪ هادﯾﺘﮕﺮان ﺑﻪ ﺳـﻮی ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .در ﺳﻮره ﺣﻤﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ  ﻣﯽﺧﻮاهیم ﮐﻪ راه را ﻧﺸـﺎن دهد، راه همان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﻌﻤﺖ داده، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻓﻬﻢ و آﮔﺎهی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﭙﻮری را ﮔﺰﯾﻨﺶ و زﻧﺪﮔﯽ ﻗﯿﻔﯽ را رها ﮐﻨﻨد.
اﻧﺒﯿﺎء، اولیاء و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن، راههای خدا هستند:«اَنتُمُ السَّبِیلُ الاَعظَم وَالصِّراطُ الاَقوَم؛ ﺷﻤا ﺑﺰرﮔﺮاه هدایت و
استوارترین راه رسیدن به خداهستید».
ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎی ﻏﺮﯾﻖ
  دوﺳــﺘـﺎن ﻣﻦ ! ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻬﯿـﺎ ﺑﻮدن ﮔﻨـﺎهان رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﻣﺘﻨﻮع و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂهای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﯽ،
ﺑﺮای ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن در دﯾﻦ و ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸــﺪن از ﻣﺴﯿﺮ اﻣﺎم زﻣﺎن (عج) دﻋﺎی ﻏﺮﯾﻖ ، را زﯾﺎد ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
«عبدالله بن سنان» یکی از یاران امام صادق علیه السلام نقل می­کند که روزی آن حضرت خطاب به ما فرمودند:«سُتصِیبَکُم شُبهَهٌ فَتَبقُونَ بِلا عَلَمٍ یُرَی وَ لا اِمَامٍ هُدی، لایَنجُوا مِنهَا اِلَّا مَن دَعا بِدعاءَالغَرِیقِ؛ ﺑﻪ زودی ﺷﺒﻬﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روی ﺧﻮاهد آورد و ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺧﻮاهید داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ﺷﻮد و ﻧﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ هداﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴــﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺷــﺒﻬﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاهند ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ « دﻋﺎی ﻏﺮﯾﻖ »را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
 ﮔﻔﺘﻢ :دﻋﺎی ﻏﺮﯾﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺣﻀــﺮت  ﻓﺮﻣﻮد: ﻣﯽگویی :« ﯾـﺎاللهُ یا رَحمَانُ یا رَحِیم! یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ! ثَبِّت قَلبِی عَلَی دِینِک!؛ ای خدا، ای بخشنده، ای بخشایشگر، ای کسی که قلب ها را دگرگون می­سازی! قلب مرا بر دینت پایدارفرما».(۵)
shiastudies.com/fa

پی نوشت ها:

۱.سوره انفال،آیه۲۴.

۲.کافی،ج۲،ص۴۵۱.

۳.سوره شرح،آیات ۵و۶.

۴.نهج البلاغه،حکمت۱۲۱.

۵.بحارالانوار،ج۵۲،ص۱۴۹.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.