الغدیر و فقه التاریخ

الغدیر و فقه التاریخ

 

پس از این همه،آنچه در کار کتاب«الغدیر»مهم است فقه التاریخ است.مورخان ما کمتر به فقه تاریخ پرداخته‏ اند و بیشتر کار آنان منحصر به جمع و تدوین بوده است نه نقد و تطبیق.لیکن در«الغدیر»،به مباحث تطبیقى بیشمارى می رسیم که،براى روشن کردن تاریخ اسلام و نشاندادن مقدار اعتبار دیگر مآخذ و هم مقیاسهایى کلى براى شناخت این مسائل،سندى علمى و قاطع است .

 

مجموعه مقالات شیعه شناسی

 

در واقع صاحب«الغدیر»،به علت مطالعات بیکران خویش در مآخذى که به چندین هزار مى‏رسد،به اعمال ضوابط تطبیقى دست زد.ضوابطى که براى متتبعى چون او اصالت دارد،و براى مراجعان به کتاب او نیز حجیت آنها،از روى مستندات فراوانى که به دست مى‏دهد،بزودى استنباط مى‏شود .و در واقع،همان‏گونه که ابن خلدون،به فلسفه تاریخ رسید و آن را ملاک قرار داد و«فیلسوف تاریخ»نامیده شد،و محققان گفتند:ابن خلدون،در مقدمه‏اى که براى تاریخ خود نوشته به درک و تصور و ابداع فلسفه‏اى براى تاریخ نایل آمده است که بى‏شک،در نوع خود،از بزرگترین اعمال به شمار مى‏رود،فلسفه‏اى که با هر عقلى و هر زمان و مکان تطبیق مى‏کند (۱) . صاحب«الغدیر»نیز به فقه تاریخ پرداخت و بر پایه شناخت مبانى و اصول علم تاریخ،و به تعبیر ابن خلدون«تشخیص راه و روشهاى تاریخ»(تحقیق مذاهبه)،به فحص و عرضه دست زد،و به عنوان«فقیه تاریخ» (۲) خوانده شد.و اگر ابن خلدون در قلعه ابن سلامه گوشه گرفت و به تألیف«مقدمه»پرداخت،صاحب«الغدیر»نیز،چهل سال از عمر خویش را منزویانه گذراند.و در این مدت هر چه سفر کرد و هر جا رفت،همواره در پى کار خویش بود و همراه مآخذ و یادداشتهاى خود.این است که محقق،در مطالعه«الغدیر»،به روحى علمى و با روش و تازه و مستند و تحول‏زاى مى‏رسد و از اینجا به باز شناخت تاریخ اسلام دست مى‏یابد.مسلم کسى که«الغدیر»را بخواند،از اسلام و تاریخ آن(و علوم حدیث و تفسیر و…)صورتى به دست مى‏آورد که تا کنون نداشته و در مآخذ دیگر بدان نرسیده بوده است.البته مسئله زمان نیز دخالت عمده‏اى دارد.زیرا براى صاحب«الغدیر»که در نیمه دوم قرن چهاردهم به نوشتن کتابى درباره اسلام دست زد،مآخذ قرون و اعصار گذشته را در کنار هم قرار دادن و با اشراف بر همه،به تطبیق آنها پرداختن تا حد زیادى،به علت نشر این مآخذ یا معرفى آنها در فهرستها،امکان داشت.نهایت،کوشش ستودنى صاحب الغدیر،در رفتن به دنبال این مآخذ بود و آرام نگرفتن تا رسیدن به آنها.البته روح بزرگ این قهرمان بررسى و اطلاع،هنوز قانع نبود و آرزو داشت جهان را سیر کند و کتابخانه‏هاى همه گیتى را براى«احیاى عظیم»خویش از نظر بگذارند و کلمه‏اى از آنچه براى تأیید حق لازم است از خامه او نیفتد.از این بابت،همواره در تلاش بود و از اینکه مبادا روزى عمرش تمام شود و کارش ناتمام بماند نگران.او هم از عظمت کار آگاه بود و هم از وسعت دامنه فرهنگ و منابع و ذخایر اسلامى.از این رو،با اینکه در داشتن مآخذ بیکران،یکى از کم‏مانندترین محققان بودـو از جمله،همین امر نظر پژوهشیان را بسیار جلب مى‏کردـباز چون تشنه‏اى سیراب ناشدنى دنبال نسخه‏ها و مدارک مى‏گشت.چون او مى‏دانست که:هزاران نسخه خطى عربى در علوم و ادبیات و فلسفه همچنان در کتابخانهـهاى دنیاى اسلام نهان مانده است.تنها در اسلامبول سى کتابخانه در مسجدها هست که از نسخه‏هاى خطى آن اندکى منتشر شده است.در قاهره و دمشق و موصل و بغداد و دهلى مجموعه‏هاى فراوان هست که فهرستى براى آن تنظیم نشده است.در اسکوریال،نزدیک مادرید،یک کتابخانه مفصل هست که هنوز نسخه‏هاى خطى آن را در علوم و ادبیات و دین و فلسفه اسلام شمار نکرده‏اند.اطلاعاتى که درباره ثمرات فکر اسلامى در این سه قرن داریم،اندکى از باقیمانده آثار آنهاست و این نیز مختصرى از محصول قریحه آنها بوده است.و آنچه در این صفحات آوردیم،از دریاى مواریث اسلام فقط قطره‏اى بود.اگر علما این میراث فراموش شده را کشف کنند،به احتمال قوى،قرن دهم شرق اسلامى را در تاریخ عقل انسانى به صف قرون طلایى خواهیم برد (۳) .و امینى این میراث فراموش شده را کشف کرده بود و مى‏شناخت،بویژه در بخشهاى مربوط به تخصص او،و حتى کتابخانه‏هاى بسیار دیگرى را،در زمره میراث اسلام،مى‏شناخت که در سخن این مورخ نیامده است.بارى اینها بود،و ایمان عمیق او به کار خود که او را به اندازه گروهى نیرو مى‏داد.او در استفاده از وقت و حذف زواید معاشرت و فضول رفت و آمدها نمونه بود.در واقع زندگى او سرمشقى بود براى هر مرد علم و دانش.بدین گونه مى‏توان ۴۰ سال عمر تحقیقى او را مطابق ۸۰ سال عمر یک محقق عادى دانست.او با این پشتکار و ایمان به کار،موفق به اینهمه شناخت و اطلاع شد.و چون چنین شد،حق داشت که چون قاضیى آگاه و عادل در صدر محکمه بنشیند و در دادگاه«الغدیر»به محاکمات معروف خود بپردازد.آرى او شاگرد مکتب على«ع»بود و على خود گفته است:من از زندگى فقط همین را دوست دارم که حقى را ثابت کنم یا باطلى را نفى.
ایجاد ذهنیت مرتبطو از راه همین چگونگىـیعنى اقامه حق و نفى باطل،از طریق نشان دادن حقیقتهاى بسیارى در حدیث و تاریخ و تفسیر و فقه و معارف و فلسفه سیاسى اسلامـبود که گروها گروه از دانشمندان و محققان به کار او به چشم احترام نگریستند.از آغاز انتشار«الغدیر»،به آفاق گسترده آن روى آوردند،به طورى که مى‏توان گفت،در عین اینکه او یکه بود و تنها،«هزاران مرد همراهیش مى‏کردند تا در راه اندیشه شکوهمندش پیکار کند».و هر جا کتاب بدانجا مى‏رسید،یا سخنى از آن به میان مى‏آمد،این مسائل مطرح مى‏شد و مورد فحص قرار مى‏گرفت.در اینجا حقیقت بسیار نظرگیر این است که صاحب«الغدیر»،به ایجاد این ذهنیت مرتبط و ایجاد رابطه ذهنى در سطح جهان اسلام موفق گشت.ما هنگامى که به شعاع کتاب الغدیر در افکار مردم گوناگون و محققان و ناقدان مختلف در سرتاسر سرزمینهاى اسلامى و جز آن مى‏نگریم،و وقتى با نامهاى متفاوت پژوهشیان آبادیهاى مختلف جهان آشنا مى‏شویم که به تقدیر از کتاب وى پرداخته‏اند،به حقیقت مذکور مى‏رسیم.و این خود،بجز جنبه دینى،مسئله‏اى است جالب و عمیق در سطح ارزیابى تلاش در راه روابط انسانى.و اینهمه ما را از این ذهنیت مرتبط و حسن تأثیر کتاب و حسن نیت مؤلف و والایى این کار آگاه مى‏سازد.
نقد در«الغدیر»خوب است،بس کوتاه و مختصر،به چگونگى نقدهاى«الغدیر»اشاره کنیم.وقتى که علامه و اومانیستىـچون صاحب«الغدیر»ـپس از طى دوران تحصیلات عالى و اجتهاد،چهل سال از همه کس و همه چیز مى‏گسلد و در زوایاى کتابخانه‏ها عمر مى‏گذراند و به حاصل مواریث علمى اسلام و مسلمین دست مى‏یابد،و در فن خویش،کمتر مأخذىـخطى یا چاپى،از مکه تا رامپورـاز نظر او دور مى‏ماند،تا جایى که خود به صورتى در این چهارده قرن زندگى مى‏کند،و به تحریفها و انحرافهایى که قلمها و ذهنها کرده و یافته‏اند پى مى‏برد،و از آنجا که راویىـبراى پوشاندن حقیقت و کمک به دستگاه قدرتـبه جعل حدیث مى‏پردازد،تا جایى که طبرى آن مجعول را نقل مى‏کند،تا جایى که به هنگام چاپ کتب خطى علماى سلف،برخى از فضایل آل على و دلایل تشیع یا مثالب دیگران را از کتاب حذف مى‏کنند،تا آنجا که دکترى در شرح دیوان شاعر شیعى مشهور،کلمه«غدیر خم»را«غدا برحم»ضبط مى‏کند (۴) ،و صدها امثال این…وقتى کسى بر همه این جریانات واقف مى‏شود و رسالت علم،او را به بازسازى و تصحیح مأمور مى‏دارد،و ایمان به محمد و تاریخ دین محمد،او را نمى‏هلد که چشم از اینهمه بپوشد،چنین کسى حق دارد که چونان مدافعى راستین و سنگربانى متعهد و مفسر آفتابى نستوه،این مسائل را بر ملا کند و ملل اسلام و علماى اقوام را بر این امور وقوف بخشد. و چون،به تألیفات سایر محققان معاصر رجوع مى‏کنیم و تحقیقات آنان را مى‏خوانیم،مى‏نگریم که هر جا آنان نیز با آراء کسانى که مورد انتقاد«الغدیر»قرار گرفته‏اند،برخورد کرده‏اند و درباره آن آراء نظر داده‏اند.نظرهایى اظهار داشته‏اند از قبیل نظر صاحب«الغدیر».و این ما را از صحت نظر علامه امینى و صلاحیت او در قضاوت،و عدالت او در نقد و اعتلاى سطح نقدهاى وى بیشتر آگاه مى‏سازد.براى نمونه مقایسه شود:نقد الغدیر(ج ۱)بر ابن حزم اندلسى،با نقد عباس محمود العقاد بر وىـ(فاطمه الزهراء و الفاطمیون/۸۱)نقد الغدیر(ج ۱)بر ابن حزم اندلسى،با نقد دکتر طه حسین بر وىـ(الکاتب المصرى،ج ۲،شماره ۵،سال ۱۹۴۶).نقد الغدیر(ج ۱ و ۸)بر کار تاریخ نویسان اهل سنت،با نقد دکتر عمر فاروق بر همین مورخانـ (العباسیون الاوائل،ج ۱/۲۱۹).نقد الغدیر(ج ۲)بر دکتر محمد حسین هیکل،با نقد شیخ محمد رضا المظفر بر وىـ(السقیفه/۴۷) .نقد الغدیر(ج ۲)بر احمد زکى صفوت،با نقد شیخ هادى کاشف الغطا بر وىـ(مدارک نهج البلاغه و دفع الشبهات عنه/۴۸ به بعد).نقد الغدیر(ج ۲ و ۸)بر طبرى،با نقد سید عبد الرزاق موسوى مقرم بر وىـ(الشهید مسلم بن عقیل/۹۷ـ۹۸). نقد الغدیر(ج ۳)بر مؤلفان ملل و نحل،با نقد شیخ محمود شلتوت بر همین مؤلفانـ (الامام الصادق و المذاهب الاربعه،جزء ۶/۳۹۱ـ۳۹۲)نقد الغدیر(ج ۳)بر ابو الفتح شهرستانى،مؤلف«ملل و نحل»،با نقد سید عبد الحسین شرف الدین بر وىـ(المراجعات/۳۳۶).نقد الغدیر(ج ۳)بر شهرستانى نامبرده،با نقد شرف الدین بر وى(مؤلفو الشیعه فى صدر الاسلام/۶۶ـ۶۸ و ۸۲ـ۸۴).نقد الغدیر(ج ۳)بر شهرستانى،با نقد دکتر على سامى النشار بر وىـ(نشأهـالفکر الفلسفى فى الاسلام،ج ۱/۶۱ـ۶۲،چاپ دوم).نقد الغدیر(ج ۳)بر شهرستانى،با نقد دکتر ابراهیم مدکور بر وىـ(فى الفلسفه الاسلامیه،منهج و تطبیقه/۲۰۴،چاپ دوم).نقد الغدیر(ج ۳)بر شهرستانى،با نقد حنا الفاخورى و خلیل الجر بر وىـ(تاریخ الفلسفه العربیه،ج ۲/۲۳).نقد الغدیر(ج ۳)بر محمود شکرى الآلوسى،با نقد شرف الدین بر وىـ(الفصول المهمه فى تألیف الامه/۵۵،چاپ چهارم).نقد الغدیر(ج ۳)بر شیخ محمد خضرى،از استادان دکتر طه حسین،با نقد طه حسین بر وىـ(مذکرات طه حسین/۶۶).نظر الغدیر(ج ۳/۳۳۵)درباره دکتر طه حسین،با نظرات دکتر عبد الهادى مسعود مصرى درباره وىـ(مع رجال الفکر فى القاهره/۱۷۷ـ۱۸۰).نقد الغدیر(ج ۳)بر احمد امین مصرى،با نقد کاشف الغطا بر وىـ(اصل الشیعه و اصولها/۸ به بعد).نقد الغدیر(ج ۳)بر احمد امین،با نقد زکى مبارک بر وىـ(مجله«الرساله»ـقاهره،زیر عنوان«جنایه احمد امین على الادب العربى»).نقد الغدیر(ج ۳)بر احمد امین،با نقد شیخ عبد الله سبیتى بر وىـ(تحت رایه الحق).نقد الغدیر(ج ۳)بر احمد امین،با نقد دکتر حامد حفنى داود مصرى بر وىـ(مع رجال الفکر فى القاهره/۱۰۷).نقد الغدیر(ج ۳)بر احمد امین،با نقد استاد اسد حیدر النجفى بر وىـ(الامام الصادق و المذاهب الاربعه،مجلد ۳/۳۷۵).نقد الغدیر(ج ۳)بر احمد امین،با نقد دکتر مصطفى السباعى بر وىـ(السنه/۲۱۴،الامام الصادق و المذاهب الاربعه،مجلد ۳/۳۷۶).نقد الغدیر(ج ۳)بر مؤلفان ملل و نحل از اهل سنت،با نقد دکتر عمر فاروق بر همین مؤلفانـ (العباسیون الاوائل،ج ۱/۲۲۴).نقد الغدیر(ج ۳)بر امیل درمنگام و دونالدسن،با نقد جرج جرداق بر لامنسـ(الامام على صوت العداله الانسانیه،ج ۵/۱۲۳۲ به بعد). نقد الغدیر(ج ۴)بر ذهبى و ابن خلکان،با نقد امتیاز علیخان عرشى بر آنانـ(استناد نهج البلاغه/۵ به بعد).نقد الغدیر(ج ۹)بر دکتر طه حسین،با نقد کاشف الغطا بر وىـ(اصل الشیعه و اصولها/۳۶).نقد الغدیر(ج ۱۱)بر غزالى،با نقدهاى شیخ مجتبى قزوینى بر وىـ(بیان الفرقان،ج ۴).
همچنان نستوهمحقق یا نویسنده،باید در انگاره کار خویش،دچار سستى و فتور نگردد.چه بسیار دیده مى‏شود که نویسنده کتابى،یا مقاله و بحثى،در آغاز پرمایه و با نشاط و بر پایه استقصا و تحقیق دست به کار مى‏شود،اما همینکه کارـدر مثلـبه نیمه مى‏رسد،لحظه به لحظه افت مى‏کند و سستى مى‏گیرد و نشانه‏هاى خستگى،کم توانى،دنباله رها کنى و سرسرى گیرى در آن پدیدار مى‏شود تا سرانجام که بروشنى کار از اوج خود فرو مى‏افتد.اینگونه کار کرد بر خلاف سنت علم و آیین تحقیق و دقت در عمل و رضایت وجدان علمى است،و هم تقصیر و کوتاهى است نسبت به حق جامعه،در استفاده و مراجعه به اثر.محقق باید،شکیبا باشد،صبر پیشه کند،تاب آورد،توان بنمایاند و بر سر هر ریزه از عملـچه در آغاز آن و چه در انجامـبایستد و خیرگى کند و چیرگى نشان دهد،تا هیچ بخشى و فصلى و هیچ استنتاجى و سنجشى،سرسرى گرفته نشود، و آبکى از آب در نیاید.این راهى است که محققان بزرگـآنان که با علم صمیمى شده‏اند و با معرفت اخت،و آنچه آنان را به کار کشانده است عشق به شناختن بوده است و شناساندن،و عشق به مردم و احترام به حق مردمـهمواره سپرده‏اند .مؤلف«الغدیر»،از نمونه‏هاى کامل این روش صحیح و علمى است.در کار سترگ او،سراسر،هر بحثى را چنان مى‏یابیم که گویى نخستین بخشى که از این کتاب نوشته شده است همین است،از بس که هر فصل و هر مبحث،از هر نظر،غنى است:بسیارى مآخذ،استقصاى آراء،شوربیان،غناى واژگانى،استوارى منطق،رزانت استدلال،قدرت تفهیم و تلألؤ الهام.ناقدان به این نکته نیز نیک توجه یافته‏اند و هر کدام به گونه‏اى آن را خاطرـنشان ساخته‏اند .در بخشهاى دیگر این کتاب،به نمونه‏هایى از گفته‏هاى ناقدان در این باره برمى‏خورید.
الهامو از همینجاست و همین چگونگىـبجز ایمان و خلوص نیت مؤلفـکه«الغدیر»خواننده خویش را به سادگى رها نمى‏کند،و همینسان نمى‏هلد،بلکه سطر به سطر،و صفحه به صفحه،مضامین و مقاصد خویش را به خواننده القا مى‏کند،و چونان خود الهام،روح او را از حقیقتها مى‏آکند و منور و روشن مى‏سازد.و این الهام بخشى از ویژگیهاى کتابهایى است چند،از جمله«الغدیر».یکى از ناقدان (۵) در این باره چنین مى‏گوید:صاحب«الغدیر»،از آن کسان است که خداوند ملکه وحى کردن به دلهاى پاک را به آنان عطا کرده است،و آنان را قادر ساخته است تا به طبقات درس خوانده و با فرهنگ،حقایقى را الهام و افهام کنند،حقایقى که تیرگى دل را مى‏زداید و زنگار وسواس و شک را از جانها مى‏سترد .اینان این حقایق ثابت را با صراحت و بى‏پروا اظهار مى‏دارند،اما بى‏پروایى و صراحتى دوست داشتنى…
آمیختگى«الغدیر»با«قرآن کریم».در اینجا باید به واقعیتى دیگر نیز اشاره کنیم.و آن،آمیختگى شگرف«الغدیر»است با آیات قرآن.قرآن کریم بر سراسر کتاب حکومت مى‏کند.همواره با آیات قرآن،به صورتهاى گوناگون :افتتاح،اختتام،استدلال،تأیید،تضمین و اقتباس،روبرو مى‏شویم،چه لطیف و چه زیبا،چه الهام بخش و چه نورانى براى این موضوع،بهتر از هر چیز،مراجعه و نگریستن به خود کتاب است.و گاه چه جذاب و شکوهمند مى‏شود که مؤلف،سخنانى را که مى‏خواهد به عنوان سر سخن و دیباچه (افتتاح)با خواننده بگوید،با آیات قرآن مى‏گوید و از زبان قرآن،از جمله سرآغاز جلد ۶ و جلد ۷ و جلد ۸ و جلد ۹ و جلد ۱۰٫و گاه در پایان(اختتام)و در مقام تذکار و استنتاج چنین مى‏کند،چه سحرانگیز و فروغ‏زاى و مهتاب‏گون.و از این نمونه در«الغدیر»بسیار است که در پایان بسیارى از مباحث،آیات قرآن کریم،با مناسبت و لطفى ویژه،آمده است.و این چگونگى حال مى‏رساند که مؤلف آنقدر با کتاب خدا مأنوس بوده است و آیات قرآن را مى‏خوانده است و از برداشته است،که گویى خود«حافظ قرآن»بوده است.و همین است که عبد الفتاح عبد المقصود مصرى،استاد دانشگاه اسکندریه،مى‏گوید:انه لیستهدى التنزیل (۶) .ـاو بحق،از«قرآن»هدایت مى‏طلبد.
لحنصاحب«الغدیر»،در خلال هزارها صفحه مطالعه خویش در کتب قرون گذشته و معاصران،به صدها تعبیر رکیک،توهین،جعل،افترا،فحش و هتک مقدسات برخورد کرده استـچنانکه خود با لحنى دردناک از آنها یاد مى‏کردـبا اینهمه در سراسر ۴۵۱۳ صفحه«الغدیر»(تا اینجا که چاپ شده است)،همواره وقار یک مصلح دلسوز را با خود داشته و به تعبیر خود(به اقتباس از قرآن کریم)«و اذا مروا على اللغو مروا کراما»بوده است.هر جاى کوشیده است تا با روشن کردن مطلب و ذکر اسناد و تطبیق،به هتک و افترا و فحاشى مؤلفان پاسخ دهد و از زى یک محقق دوستدار هر کس و عاشق روشن کردن و هدایت بیرون نرود،و چونان قله‏اى رفیع که هر چه ماسه بر پایش ریزند نجنبد،یا چونان دریایى عظیم که هر چه در آن افکنند خیزابه نگیرد،به حرکت علمى خویش ادامه دهد .بنابر این اگر گاه عتابى کند بر مؤلفىـاز سر هتاکى بسیار آن مؤلفـیا خطابى با کسى،مسئله‏اى نخواهد بود.و این همان مواردى است که برخى از فاضلان آن را شدت لحن دانسته‏اند.به تعبیر دیگر،باید گفت صاحب«الغدیر»،در این موارد،چونان دریایى است که از تلاقى امواج و سهمگینى طوفان،گاه کفى بر لب مى‏آورد،یا خاشه‏ییش بر سر امواج پیدا مى‏شود.و این مقدار،ما را از عظمت دریا و استخراج منافع از آن،باز نمى‏دارد.نیز باید دانست که اینگونه تعبیرات تند و عتاب‏آمیز(که بسیار اندک است و در برابر بیش از ۴۵۰۰ صفحه علم و تصحیح و شناخت و مأخذ،چون معدوم است)نوعا در مواجهه با مؤلفان بسیار هتاک و بى‏ادب است و بس.چنانکه از سوى دیگر، همواره در هر جاى،او را مى‏نگریم که از عالمان،مفسران و حفاظ حدیث اهل سنت با تجلیلى فراوان و القابى حشمت‏آمیز یاد مى‏کند .و از اینجاست که«الغدیر»خود یکى از منابع اطلاع از شئون و احوال بسیارى از علماى سنت،یعنى برادران ماست.بنابر این،تنبیه زبانى برخى از مؤلفان بى‏حفاظ و قلم به دستان خیره‏سر یا جیره‏خوار،گاه‏گاه،آن هم براى تکان دادن اذهان مراجعان،نباید خروج از حد ادب تألیف و قلم(که مؤلف«الغدیر»همواره بدان مقید بوده است و بدیگران سفارش کرده است).به حساب آید،بلکه باید به تازیانه‏اى تعبیر شود در خور گرده آنان (۷) .در اینجا باید توجه داشت که ذکر اعمال اشخاص و تحلیل آن،و روشن کردن جنایات و اتهامات مؤلفان مفترى و متعصب یا مزدور،اگر براى روشن کردن تاریخ اسلام و رد تهمتها و افتراهاى عقیدتى و نشان دادن حقایق اعتقادى و تحکیم مبانى ایمان درست در مردم و بازسازى جامعه‏هاى اسلامى لازم شد و تکلیفـو لغاتى به کار رفت در مورد اینگونه مؤلفان که صراحتا معنایى را مى‏رساند که نقص آنان است اما این نقص متأسفانه در آن کسان هستـنباید آن را تند لحنى دانست.به دیگر سخن،واقعگویى را نباید با تند لحنى اشتباه کرد.صاحب«الغدیر»خود،این موضوع را در آغاز جلد هفتم در میان گذاشته است:آنچه را خواننده درشتگویى مى‏پندارد،به ابدیت سوگند که چنین نیست،بلکه این نیرومندى دلیل است نه سخت زبانى در استدلال.و همین خوى است در ما که استاد محمد عبد الغنى حسن مصرى بدان پى برده و در قصیده خویش گفته است:یشتد فى سبب الخصومه لهجهلکن یرق خلیقه و طباعاو کذلک العلماء فى اخلاقهم‏یتباعدون و یلتقون سراعاـبه هنگام بحث و درگیرى،لحن او تند مى‏شود. لیکن خلق و خوى او بسى نرم است.اخلاق دانشمندان اینگونه است:از هم(به خاطر موضعگیرى در راه عقاید)دور مى‏شوند،اما به زودى باز گرد هم مى‏آیند.بدین گونه مى‏نگریم که ناقدان بزرگى که به بزرگداشت«الغدیر»پرداخته‏اند و این بزرگداشتن را تکلیف علمى و دینى و اجتماعى خویش شمرده‏اند،زمینه این چگونگى گهگاهى در تعبیر را دانسته و آن را هضم کرده‏اند.پس تصور درست در این باره این است که:«الغدیر»،تا همین جا که چاپ شده است اکنون،بیش از ۴۵۰۰ صفحه علم و اطلاع و مأخذ و تطبیق و استنتاج و تصحیح و هدایت است.بنابر این،چنین مؤلفى،در خلال اینهمه صفحات،که خود حاصل وقوف بر دهها هزار صفحه است،مؤلفى که همواره سر و کارش با پیدا کردن و نشانـدادن خبطها و خطاها و تعمدها و تحریفها و غرض ورزیها و کین‏توزیهاست،اگر گاه کلامى آتشین براند و پس از استنادات فراوان،با بیانى شعله‏ور در رشته‏هاى پنبهـشده خصمان حقیقت افتد،مسئله‏اى دور از موازین نخواهد بود.علاوه بر این،باید دید آیا او در برابر چه کسانى تند شده است.او نسبت به سلف امت،همچنین عالمان امین و بیغرض،همواره به حشمت‏گزارى و حرمت پرداخته است.و اینکه یاد شد نوعا در برابر مؤلفانى است که در پوشیدن حق کوشیده‏اند و حقایق و احکام اسلام را وارونه نشان داده‏اند و به بزرگان بد گفته‏اند،و گاه از سر خبث نفس از توهین به مقدسات والا در نگذشته‏اند .این است.پس کسى که مى‏خواهد در این باره صاحب قضاوتى درست باشد،باید هم تمام«الغدیر»را بخواند و هم آن کتابها را.ببینید،صاحب«الغدیر»،در جلد سوم،چند تن از ملل و نحل نویسان تهمت‏زن دروغنویس غرض‏ورز را محاکمه مى‏کند و رأى مستند خویش را درباره ارزش کتابهاى آنان اظهار مى‏دارد،و جامعه را از پذیرفتن نظریات آنان،پیش از عرضه بر مآخذ دیگر،پرهیز مى‏دهد،و ایشان را بر اینهمه تهمت و افترا و خلافنویسى مورد عتاب مى‏سازد،سپس مى‏نگریم که عالم فقید مصر،مفتى و مصلح مشهور،شیخ محمود شلتوت نیز،درباره نویسندگان ملل و نحل رأیى اظهار مى‏دارد تندتر از رأى صاحب«الغدیر» (۸) .بدین گونه مى‏نگریم که عالم و مصلحى شیعى(از نجف)و عالم و مصلحى سنى(از قاهره)،درباره مطالب مندرج در کتب ملل و نحل به یک نتیجه مى‏رسند،عالم شیعى به قصد نشان دادن چهره راستین مذهب خویش و به خاطر ایجاد تفاهم و وحدت،و عالم سنى به قصد بیان یک مسئله تحقیقى در جهت درست شناساندن مذاهب اسلامى به یکدیگر،و جبران و تدارکى،در برابر کار برخى از ملل و نحل نویسان.یعنى کسانى که بنابر عللىـکه چندان هم نامعلوم نیستـاین مصالح را نادیده گرفته‏اند و به تباهگرى خویش برخاسته‏اند. بى‏مناسبت نیست،اشاره کنیم به نظر یکى از محققان معاصر اهل سنت،دکتر فاروق عمر.وى معتقد استـو درست معتقد استـکه درباره تاریخ شیعه و سیر افکار و فرهنگ و جریانهاى شیعى کتابهاى مفید و مناسبى تألیف نشده است،و اصولا شیعه درباره تاریخ مذهب خود کتاب جامع و روشنگرى ننوشته است.و محققان سنى یا مستشرقینى که درباره شیعه کتاب نوشته‏اند،متأسفانه،مآخذ آنان تألیفات اهل سنت بوده است.و این تألیفات و مآخذ بیطرفانه نوشته نشده است.و مدارک مهم شیعه هنوز در دسترس قرار نگرفته است.بنابر این تاریخ تشیع تاکنون در انتظار بحث و تحقیقى است موضوعى و منظم که نه تنها به مسائل کلى بپردازد،بلکه سیر تاریخى و مذهبى و تحولات تشیع را دقیق شرح دهد.دکتر فاروق عمر،سپس به ارزیابى کتب ملل و نحل و عقاید مى‏پردازد و با اینکه خود اهل سنت است چنین اظهار مى‏دارد:اغلب کتابهایى که درباره ملل و نحل و عقاید تألیف شده است،نوشته و تألیف علماى سنى است .هدف این تألیفات،کوبیدن آراء و عقاید فرقه‏هاى مخالف اهل سنت بوده است،و اینگونه وانمود کردن که عقاید این فرقه‏هاى مخالف،دور از اسلام است! (۹)اکنون خوب است،به مناسبت بحث درباره لحن کتاب،سخنى از خود«الغدیر»نقل کنیم.مؤلف در آخرین صفحه جلد هشتم،تحت عنوان«ادب امیر المؤمنین،ادب الشیعه،ادب الامینى»چنین مى‏نویسد:مولاى ما امیر المؤمنین،به حجر بن عدى و عمرو بن حمق گفت:«دوست ندارم شما نفرین کن و ناسزاگوى باشید،همواره ناسزا گفتن گیرید و بیزارى طلبید.اگر به جاى این نفرین و ناسزاگویى،کارهاى بد آنان را بشناسانید،مثلا بگویید،روش آنان این است و این،و کردار آنان چنان است و چنین،هم سخنتان استوار خواهد بود و هم عذرتان پذیرفته.خوب است به جاى اینکه آنان را لعن کنید و از آنان بیزارى جویید،بگویید:پروردگارا!خون ما و خون آنان را حفظ کن،میان ما و آنان آشتى ده،آنان را از گمراهى برهان،تا آن کسان که حق را نشناخته‏اند بشناسند و آن کسان که در پى غوایت و گمراهى رفته‏اند از آن دل بردارند.اگر این گونه باشد هم من این روش را بیشتر دوست دارم و هم براى شما نیکوتر است».چون على،علیه السلام،چنین گفت،حجر و عمرو گفتند:یا امیر المؤمنین!پندت را مى‏پذیریم و به همین‏سان که تو مى‏خواهى تربیت مى‏شویم.امینى نیز همین را مى‏گوید،بلکه این سخن همه شیعه است (۱۰) .و الحق،صاحب«الغدیر»،چنین کرد:کردارها را روشن کرد.اسرار اعمال سلف را باز نمود.تاریخ را دوباره پیش چشم ما گذاشت.و به تعبیر شیخ محمدـسعید دحدوح حلبى:از گذشته فیلمى تهیه کرد و به ما نشان داد (۱۱) ،تا حقایق را نه تنها بدانیم بلکه ببینیم.و این بود روحیه و اخلاص و وسیع‏نگرى مردى که خویشتن را فداى حقیقت بزرگ کرد.و بدین‏سان مى‏نگریم که«معمار مدینه الغدیر»ـچنانکه یاد شدـخود یکى از با اخلاصترین چهره‏هاى اصلاح طلب جهان اسلام بود.از این رو«الغدیر»را به عنوان کتابى اصلاحى و تفاهمى به جهان تقدیم کرد.او به اقتضاى بحث علمى و رعایت واقع تاریخى،پژوهشهاى خویش را با کمال حریت و قاطعیت دنبال مى‏کرد و براى زنده نگاهداشتن شعله ولاى على در جانها،زبان آتشین خویش را،هیچ‏گاهـمیان سخنـبه کام نمى‏برد.راست و صریح و قاطع سخن مى‏گفت و مدرک ارائه مى‏داد.با خلوص و امانت تمام به نقد تاریخ و حدیث مى‏پرداخت.و گاه در اثر تحریفهاى گمراهى آفرین فراوانى که مى‏دید به شور مى‏افتاد.و این همه باعث نمى‏شد که از واقع زمان دور ماند.بلکه بر عکس نوع محققان که چون غرق دریاى کتاب و تحقیق مى‏شوند از آنچه در اطراف آنان مى‏گذرد ناآگاه مى‏مانند،از از واقع جوامع اسلامى آگاه بود.او از سید محمد رشید رضاـبه عنوان کسى که آثار تربیت سید جمال الدین را دیده است و شیخ محمد عبده را درک کرده استـگله مى‏کرد که چرا،حتى پس از درک محضر کاشف الغطا و گفتگو با او،کتابش را از اتهام به شیعه آکنده و کتابى موجب تفرقه نوشته است.او از سید احمد زینى دحلان،مفتى مکه،مى‏خواست که به خاطر تصحیح برخى از روشهاى نادرست سلف،چهره احکام اجتماعى اسلام را درهم نریزد و روش صحابه مجاهد را نادیده نگیرد.او از دکتر طه حسین مى‏خواست که در نوشتن تاریخ اسلام و سیره نبوى و هامش السیره و الفتنه الکبرى،به نقل مجعولات نپردازد و حقایق تاریخ را صحیح بازگو کند.او از دکتر محمد حسین هیکل مى‏خواست که«حدیث بدء الدعوه»را درباره خلافت حضرت على«ع»که در چاپ اول کتاب خود(حیاه محمد)آورده است از چاپ دوم حذف نکند و به خاطر ملاحظات حق را نپوشاند.او از محمد احمد جاد المولى بک،عبد الوهاب النجار،عمر ابو نصر،على فکرى مصرى و…مى‏خواست که در تألیف و تشریح تاریخ اسلام و تاریخ خلافت،بالفاظى و عبارت پردازى،چهره حقایق را نپوشانند و باعث گمراهى نسلها نشوند و با«درایت»به«روایت»بپردازند.او از شیخ محمد خضرى،محمد کرد على شامى،عبد الله قصیمى،موسى جار الله و امثال اینان مى‏خواست که روایات مجعول به دست امویان را سند تاریخ اسلام نشناسانند.او از صادق ابراهیم عرجون مى‏خواست که در نوشتن تاریخ خلافت،در دوره عثمان،به فقه التاریخ بگراید،تا موجب گمراهى امت نگردد و آنچه حقیقت تاریخى است نشان دهد.او از دکتر ابراهیم ملحم اسود مى‏خواست که کلمه مشهور«غدیر خم»را در شعر شاعر شیعى معروف،کمیت بن زید اسدى،«غدا برحم»ضبط نکند.او از برخى چاپخانه‏هاى جهان سنت مى‏خواست که به هنگام چاپ متون و مآخذ قدیم اسلامى،استنادات و روایات و مطالبى را که به نفع تشیع است،از کتابها و نسخه‏ها حذف نکنند.او از احمد زکى صفوت،گله داشت که چرا در کتاب«جمهره خطب العرب» خود،خطبه غدیر را با آنهمه سندى که دارد نیاورده است؟او از احمد امین و احمد الزین و ابراهیم الابیارى،و على جارم و على امین و خلیل مطران و مصطفى الدمیاطى بک و دیگر ادباى مصر شکایتى بس دردناک داشت که چرا دیوانى (۱۲) را شرح و چاپ و ترویج مى‏کنند که در آن ابیاتى آمده است مربوط به سوزاندن در خانه حضرت فاطمه زهرا«ع».او از محققان شرقى و اسلامى مى‏خواست که اینگونه با مرعوبیت و بى‏قید احتیاط به تألیفات غیر قابل اعتماد مستشرقین مراجعه نکنند و آنها را سند ندانند.او از مؤلفان مسلمان مى‏خواست که در ذکر وقایع و مسائل تاریخى و حدیثى سند ارائه دهند،و با ترک سند،اصول و مآخذ علم را نفراموشانند.او از عادل زعیتر و دیگر مترجمان مسلمان مى‏خواست،که هر کتابى که رسید و به هر منظورى که نوشته شده بود ترجمه نکنند و به هنگام ترجمه کتابى،نخست بنگرند تا آن کتاب براى جامعه سودمند باشد و شامل علمى و فایده‏اى،و در مرتبه دوم،مطالب آن کتاب را بر اصول و منابع عرضه کنند،و هر جا خلافگویى و اشتباه داشت،با افزودن«توضیحات»،مردم را بیاگاهانند و از نشر مطالب و نوشته‏هاى نادرست مؤلفان مغرض یهودى و نصرانى خوددارى کنند،و فضاى اصیل و منسجم فرهنگ اسلامى را با دسیسه‏هاى تألیفى بیگانگان درهم نریزند،و موجب تفرقه بیشتر مسلمانان و لا اعتقادى جوانان نشوند.بنگرید!یک عالم شیعى،عالمى سراپا شور و احساس که سوز و گداز عاشقانه او در راه آل محمد«ص»معروف همگان بود و به شنیدن و ذکر مصائب آل محمد«ص»علاقه داشت،از اینکه این جنایات بازگو شود گله مى‏کرد و مى‏خواست آنها را«جنایات منسیه»بخواند.و تا اینجا به تفاهم مسلمین مى‏اندیشید که به بازگو کردن این وقایع رضا نمى‏داد،فریاد مى‏کشید که چرا این دیوان را چاپ کرده‏اید؟چرا دیوانى را منتشر مى‏کنید که در آن شعرى است از این دست؟چرا در این دوره بحرانى و در این روز بس سخت و هولناک عواطف را مى‏خراشید؟و اینگونه صفاى برادرى اسلامى را کدر مى‏سازید؟و وحدت جامعه اسلام را متزلزل مى‏کنید؟و صفوف مسلمانان را مى‏پراکنید؟چرا؟چرا؟. (۱۳)و این بود روحیه واقعى و اخلاص بیکران و تفاهم معقول و دلسوزى راستین و وسعت نظر او نسبت به اسلام و تقریب راستینى که خود داعى آن بود.و این بود دیدگاه اجتماعى مسامحه‏آمیز و انسانى مصلحى که با خوى محمد و آل محمد«ص»تربیت یافته بود و نسبت به اسلام و مسلمین،همچون مادر اصلى،اینسان مهربان بود و دلسوز و بیدار و نگران.و از این رو که از واقع جوامع اسلامى و درگیرى با استعمار و لزوم تفاهم مسلمین نیک آگاهى داشت،همواره از علماى اهل سنت تجلیل مى‏کرد،و چاپ کتابهاى پر ماده آنان را توصیه مى‏نمود،و خود در این راه پیش مى‏افتاد،و علماى شیعه را در حرکات اجتماعى به تماس با علماى اهل سنت و کمک گرفتن از آنان و کمک رساندن به آنان دعوت مى‏کرد،که از جمله در مورد یکى از حوادث،که در سنین اخیر،براى اسلام و مسلمین پیش آمد،علامه امینى به آیت الله سید ابو القاسم خوئى،پیشنهاد کرد که از فقها و قضات و مفتیان بزرگ اهل سنت کمک بخواهد،و او خواست و نتیجه هم داد. در اینجا و در این حالات،گاه ممکن بود کسى در او احساس تضاد کند و نه چنین بود.او دچار تضاد نبود.او به وحدت اسلامى معتقد بود و«الغدیر»را براى همین نوشت،نوشت تا شیعه را درست بشناساند و در مقیاس جهانى تثبیت کند و بدینگونه رشته‏هاى استعمار را پنبه سازد و اتهاماتى را که به شیعه زده بودند بزداید و اتحاد اسلامى را با ایجاد معرفت صحیح نسبت به شیعه در سطح جهانى قوام بخشدـچنانکه نظر ناقدان را در این باره نوشتیم .او«الغدیر»را نوشت تا به حساب تألیفات جاهلانه یا استعمار املا کرده،که براى تفرقه افکنى و تجزیه آفرینى نشر یافته بود،برسد و رسید.اما در قلمرو عرضه معتقدات و ایدئولوژیها،و در مقام بحث و استدلال معتقد به صراحت بود.و به همان اصل دینى که علماى سنى و شیعه در طول تاریخ اسلام بدان معتقد بوده‏اند احترام مى‏گذاشت.اصلى که مى‏گوید،هر کس باید عقاید خود را از روى استدلال و اجتهاد بداند نه از روى تقلید و دنباله روى،و هر کس بایدـبه صورتىـدر عقاید خود مجتهد باشد نه مقلد.بدین جهت براى ملت اسلام کتابى استدلالى و روشنگر نوشت.او عقیده داشت که فرزندان اسلام باید در اندیشه و ایمان حر باشند و حریت داشته باشند.از این رو در سطح بحث و بازسازى اذهان،مباحث خویش را درباره روشن کردن گذشته و نقد تاریخ و تبیین حرکات اجتماعى و تفسیر سر انحطاط مسلمانان دنبال مى‏کرد.و این بود که استاد عباس محمود العقاد کتابش را از استاد محمد عبد الغنى حسن مى‏گرفت و مى‏خواند و درباره‏اش مقاله مى‏نوشت.استاد عادل غضبانـمدیر مجله الکتاب قاهرهـدر شماره‏اى پس از شماره‏اى،در آن مجله،به شناساندن«الغدیر»مى‏پرداخت.استاد عبد الفتاح عبد المقصود،موقعیت دانشگاهى خویش را،در دانشگاه اسکندریه،به خطر مى‏افکند و از نوشتن معرفى نامه براى«الغدیر»دست بر نمى‏داشت.استاد علاء الدین خروفهـاز عالمان الازهرـهمواره آرزوى دیدن نویسنده«الغدیر»را داشت و در روزنامه‏هاى پر انتشار قاهره به معرفى و دفاع از کتاب مى‏پرداخت.مراجع نجف و قم گرامیداشت و ترویج«الغدیر»را وظیفه مى‏دانستند.شیخ مجتبى قزوینىـعالم ربانى و متأله اخیر خراسانـپیشنهاد مى‏کرد که«الغدیر»جزو کتب درسى حوزه‏هاى روحانى شیعه قرار گیرد .شیخ محمد سعید دحدوحـامام جمعه و جماعت حلب از اهل سنتـجلسه«الغدیر»تشکیل مى‏داد.جوانان حلب که نویسنده«الغدیر»را ندیده بودند،چون با کسى از مسافران نجف روبرو مى‏شدند چشمان او را مى‏بوسیدند که تو،نویسنده«الغدیر»و فرا دارنده این مشعل هدایت را دیده‏اى!دبیران دبیرستانهاى مکه«الغدیر»را مى‏خواستند تا،بر خلاف برنامه هم که شده،حقایق وحى بنیاد آن را به نوجوانان سرزمین وحى بیاموزند.دکتر صفا خلوصى به ترجمه کتاب به انگلیسى مى‏پرداخت .استاد احمد على جوهر امروهوىـبه پیشنهاد و کوشش حضرت سید ابو الحسن حافظیانـ«الغدیر»را به زبان اردو بر مى‏گردانید و…و همینسان در سفرهایى که مى‏کرد،همواره مورد تجلیل عالمان مذاهب قرار مى‏گرفت.استادان دانشگاهها به استقبال او مى‏شتافتند.دانشمندان و مدیران کتابخانه‏هاـاز سنى و شیعهـاز سر اخلاص وسایل تحقیق را در اختیار او مى‏گذاشتند.عالمان سنت با او تماس مى‏گرفتند.شاعران در گرامیداشت او چکامه‏ها مى‏سرودند.متصدیان کتابخانه‏ها نشریات و فهرست کتابخانه‏هاى خویش را به او تقدیم مى‏کردند.او نیز انتشارات دائره المعارف عثمانى حیدر آباد دکن را تهیه مى‏کرد.تألیفات با ارزش اهل سنت را به چاپ مى‏رسانید.و چه بسیار از تألیفات با ارج آنان را که استنساخ کرد،یا عکس گرفت و از سرزمینهاى مختلف با خود به نجف آورد و به شیعه شناساند.
امانتدر صفحات گذشته،درباره لحن و چگونگى تعبیر گفتگو کردیم.اکنون بجاست که به امانت شگرف صاحب«الغدیر»ـبه عنوان یک مؤلف مسلمانـنیز اشاره کنیم.مى‏دانیم که در تألیفاتى که پایه آنها بر نقل استوار است،تنها جوهر اصلى و مایه وثوق،امانت است.اگر در چنین کتابها امانت رعایت نشود،هیچ است.و دریغا که چه بسیارى از آنان که به عنوان محقق و مورخ و عقاید نویس معرفى شده‏اند، (۱۴) از این صفت که جوهر کار و الفباى مکتب است بى‏بهره بوده‏اند و هستند.و یکى از جریانات«الغدیر»،همین مچ گرفتنهاست و روشن کردن نقلهاى تقطیعى (۱۵) یا مکذوب.اکنون جا دارد که مؤلفان و محققان،بویژه نسلهاى جوان و تازه کار این رشته‏ها،در امانت تألیف و نقل،از کسانى چون صاحب«الغدیر»سرمشق گیرند و امانت«امینى»را همواره پیش چشم دارند و دستور العمل خویش سازند،که جمال علم و فضیلت تألیف این است،بویژه در کتابهایى که پایه آنها نقل و تاریخ و فقه تاریخ است.در اینگونه کتابها نقل نامعتبر،خیانت در نقل،عدم دقت در نقل،اعتماد بر نسخه‏هاى نامعتبر،استناد به نسخه‏هاى مغشوش و مخدوش،یا نقل تقطیعى،حقایق را دگرگون مى‏کند،و شالوده را ویران مى‏سازد،و معرفت را عقیم مى‏گذارد،و علم را ضایع مى‏کند،و خواننده را گمراه مى‏نماید،و تاریخ را تباه مى‏دارد،و پژوهشى را سر در گم مى‏سازد .و اینهمه،مسائلى است که مؤلف باید به آنها توجه داشته باشد،چونان که صاحب«الغدیر».دقت و امانت در نقل در«الغدیر»،چنان است که از یک عالم راستین توقع مى‏رود.نقل نمونه در این مقوله معنى ندارد،همه کتاب،نمونه این صفت است.عالمان و ناقدان بزرگ نیز به این چگونگى اشاره کرده‏اند.خلاصه،این است«الغدیر»در ۱۱ جلد آن که تاکنون منتشر شده است،در ۴۵۱۳ صفحه،با دهها بحث مهم و نقد و تطبیق و روشنگرى و هدایت و تصحیح.و اگر گفته‏اند:«شرح حال هر متفکر بزرگ،مهمترین قسمت فلسفه اوست»مى‏شود دید که صاحب«الغدیر»چه فلسفه‏اى داشته است.و اگر به گفته سلیمان کتانى،آنچه را بانوى اکرم،فاطمه زهرا طلب مى‏کرد،زمین و نخلستان نبود،بلکه اصالت حق بود و امتداد وجود محمد و تجدید تلألؤ رسالت (۱۶) ،«الغدیر»نیز همان امتداد خطبه عرفات و غدیر پیامبر است،و سخنرانى بانوى اکرم حضرت زهرا،و خطبه شقشقیه،و حرکات اجتماعى ابوذر غفارى،و سخنرانى عمار یاسر و مالک اشتر و هاشم مرقال،در صفین،و خطبه شب عاشورا و پاسخهایى که اصحاب حسین به او دادند،و شمشیرهاى روز عاشورا،و خطبه ناتمام مانده امام زین العابدین در مسجد اموى دمشق،و سخنرانیهاى سران نهضت توابین در نهضت سلیمان بن صرد خزاعى،و قیام مختار ثقفى،و اقدام عالم بزرگ شیعى سعید بن جبیر تابعى علیه حجاج بن یوسف ثقفى،و…و…تاکنون سخن بر سر آفاق کتاب«الغدیر»بود.و اکنون چون وسیعتر بنگریم خواهیم دید که«الغدیر»ـبه عنوان دفاعنامه جانشینان محمد و مفسران اصلى قرآن: على و اولاد علىـتنها کتاب ما شیعیان نیست،چون آنچه در«الغدیر»آمده است همه از مآخذ و مدارک و کتب موثق برادران اهل سنت است،مآخذى که همه سنن و آداب و عقاید و احکام دینى اهل سنت،از نماز و روزه گرفته تا دفن مردگان،در سراسر جهان و در طول تاریخ،بر پایه آنها قرار داشته است و دارد.و اگر ببینیم که ابن خلدون مى‏گوید:مالک و ابو حنیفه،خلافت محمد بن عبد الله بن حسن مثنى‏[یعنى نواده امام حسن مجتبى«ع»]را از خلافت منصور عباسى اصلح مى‏دانستند و از این جهت آنان را شکنجه کردند (۱۷) .و اگر ببینیم که:خود امام ابو حنیفه،در اختلافاتى که بین علویان و عباسیان روى مى‏داد،به آل محمد«ص»متمایل بود،و هنگامى که ابراهیمـنواده حضرت امام حسن و برادر محمد نفس زکیهـبر منصور خلیفه عباسى شورید،ابو حنیفه به حمایت او بود.و به قول زفر بن هذیلـکه خطیب بغدادى نقل کرده استـبا شدت و جهد،بر خلاف منصور سخن راندى(تاریخ بغداد،۱۳/۳۲۹)،و حتى وقتى منصور دو نامه مجعول از طرف همین ابراهیم حسنى،به نام اعمش محدث و ابو حنیفه نوشت،اعمش بعد از خواندن آن را به خورد گوسپند داد،ولى چون نامه به ابو حنیفه رسید،آن را بوسید و جواب نوشت(ضحى الاسلام ۲/۱۸۲،به نقل از ابن عبد البر/۱۷)و این امر سبب شد که بین ابو حنیفه و خلیفه عباسى،کدورتى پدید آید،و در نتیجه به امر خلیفه تازیانه خورد و به زندان افتاد .و در آنجا به قول برخى مسموما از جهان رفت (۱۸) .آرى اگر این اظهارها و حقیقتها و دهها امثال آن را ببینیم (۱۹) به این نتیجه درست مى‏رسیم که«الغدیر»،کتاب مسلمانان است،نه تنها شیعیان،زیرا«الغدیر»نیز در جوهر خود،صورت دیگرى است از ابراهیم حسنى یا هر ثائر علوى دیگر.و حتى مى‏نگریم که اگر در رگهاى فرزندان سرزمینهاى اسلام،خونى زنده است،که مایه پایدارى آنان است در خطیرترین مقاومتها،باز همان خونى است که با ولاى على و آل على در رگها مى‏گردد و در قلبها مى‏دود،و شاعران سرزمینهاى آیات قرآن چنین مى‏گویند:تحت سماء صیفه الحمراءمن قبل الف سنه یرتفع البکاءحزنا على شهید کربلاءو لم یزل على الفرات دمه المراق‏یصبح وجه الماء و النخیل فى السماء (۲۰) .یا:سمعت صوت و لزمن‏السقوط نحوى فى الولادهو النهر الممدود کالوسادهمن شفتى سقراط حتى جثه الحسین (۲۱)یا:من رحم الایام نأتى…من وجع الحسین نأتى…من اسى الزهراءمن احد نأتى و من بدر…و من احزان کربلاء… (۲۲)نأتى لکى نصحح التاریخ و الاشیاء (۲۳) .و همینگونه شاعران شیعى ایرانىـشاعران روشنگر تعهد شناس.و چون به اینهمه توجه کنیم،خواهیم دریافت که با این کتاب،اسلام که ماهیت انقلابى داشت و«دین تحرک»بود،دوباره روشنتر شناسانده شد.و این تاکنونـچنانکه گفتیمـیازده جلد«الغدیر»است .این کتاب صاحب رسالت،هنوز مجلداتى دیگر دارد که بزودى انتشار خواهد یافت.و از جمله مباحث مجلدات باقیمانده،رسیدگى فنى و عمیق به«صحاح ست»است و بحث عجیب«مسند المناقب و مرسلها»،و بحث بیدار کننده«حکومه الالفاظ»،و مباحث فراوان دیگر،که چون انتشار یابد،بار دیگر جوامع را در جریان حکومت معصوم و مدینه قرآنى غدیر و فلسفه سیاسى اسلام قرار خواهد داد،و با خواسته‏هاى پیامبر اکرم روبرو خواهد ساخت.پس از بحثى که از آغاز تاکنون کردیم،باید دید اینهمه معلومات و موضعگیرى که در«الغدیر»گرد آمده است،روى هم،یعنى چه.اینهمه چه معنى مى‏دهد و از آنها چه نتیجه مى‏شود؟و آیا اینهمه سند و اطلاع و عرضه و تحلیل و بحث و استناد یعنى چه؟اینهمه سند و اطلاع و عرضه و تحلیل و بحث و استناد یعنى:معاویه بن ابى سفیان نه امام حسن مجتبى آرى یزید بن معاویه نه امام حسین آرى ولید بن عبد الملک اموى نه امام على بن الحسین زین العابدین آرى هشام بن عبد الملک نه امام محمد باقر آرى منصور دوانیقى نه امام جعفر صادق آرى هارون الرشید عباسى نه امام موسى بن جعفر علوى آرى عبد الله مأمون نه امام على بن موسى الرضا آرى ابراهیم معتصم نه امام محمد التقى آرى متوکل عباسى نه امام على النقى آرى معتمد عباسى نه امام حسن عسکرى آرى عبید الله بن زیاد نه مسلم بن عقیل آرى حجاج بن یوسف ثقفى نه سعید بن جبیر تابعى آرى القادر عباسى نه شریف رضى آرى و…بدین گونه مى‏نگریم که«الغدیر»کتاب زندگى و آفتاب و طلوع و انسانیت است،بلکه باید گفت کتاب همه نسلهاست و براى همه نسلها مورد حرمت است و ارجمندى کار صاحب«الغدیر»،همه محققان و بازسازان و حماسه‏داران و حق‏جویان و آزادیخواهان جهان را روشن.و از این روـبه نظر این بندهـمناسب است بر کلماتى که در صفحه عنوان«الغدیر»آمده است،یعنى این کلمات:
کتاب دینى،علمى،فنى،تاریخى،ادبى،اخلاقى.کلمات زیر نیز افزوده شود:مبدئى،انسانى،تقدمى،اصلاحى،عملى،اجتماعى،ایدئولوجیکى،سیاسى،انقلابى.و این است کلیت ذهنى و حماسه عینى تشیع.و این است فلسفه بعثتـغدیرـعاشوراـمهدى.این است که ما،پیام آوران راستین اصلاح و دیگر مصلحان بزرگ انسانیت را که در طول تاریخ تا هم امروز،در هر گوشه جهان،پیدا شده‏اند و هر یک به اصلاح بخشى از زندگى بشرى پرداخته‏اند و در سرزمینهاى خود،یا دیگر سرزمینها،پدیدـآورنده انقلابهاى انسانى شده‏اند،و براى بازیافت حقوق محرومان به تلاش برخاسته‏اند،بزرگ مى‏داریم.و به عظمت هر یک از آنان،از هر مذهب و ملتى و با هر نوع جهان‏بینى،در حد لازم،خستوییم.و آنان که در گذشته‏اند و هر کدام به نوعى به مسائل انسانى خدمت کرده‏اند،همواره براى روحشان آرزوى آرامش مى‏کنیم،و براى آنان که زنده‏اند آرزوى کامیابى بیشتر،اما به سویشان دست دراز نمى‏کنیم که از این باب و بابت غنییم زیرا که خود،آنچه را که باید،داریم.تنها باید بدانیم که چه داریم و بشناسیم و بشناسانیم،و در سطح عرضه بر نسلهاى جهان و مشارف تاریخ بکوشیمـکوششى چونان هجوم فجر بر تاریکیها و تابیدن آفتاب بر آبادیها.
پى‏نوشتها:

(۱) «مقدمه ابن خلدون»،ترجمه محمد پروین گنابادى،ج ۱/ ۳۶۲) یا به تعبیرى:«فقیه المورخین و مورخ الفقهاء»ـ«الغدیر»،ج ۹۳) «تاریخ تمدن»ـویل دورانت،کتاب چهارم،عصر ایمان،بخش دوم(تمدن اسلامى)/۱۷۶ـ۱۷۷،از ترجمه فارسى.۴) دکتر ملحم ابراهیم الاسود،در تعلیقات«دیوان ابو تمام»ـ«الغدیر»،ج ۱/۱۲،و ج ۲/۳۳۱ـ ۳۳۳۵) سید حسین موسوى هندى،از عالمان عراق،مؤلف کتاب ارجمند«الاسلام مبدأ و عقیده».۶) «الغدیر»،ج ۶/و.۷) براى دیدن نمونه‏اى از توهینها و هتاکیهاى وحشتناک برخى نویسندگان به مقدسات اسلام یعنى همان چیزها که برانگیزنده عتابهاى صاحب«الغدیر»شده است،از جمله«الغدیر»،ج ۳/۲۵۸ـ۲۵۹،نیز همین جلد/۲۷۷ به بعد،نیز همین جلد/۳۲۹ به بعد و…دیده شود.۸) «یادنامه علامه امینى»،چاپ تهرانـشرکت انتشار،کتاب اول،مقاله بیستم/ ۵۰۰۹) «العباسیون الاوائل»،ج ۱/۲۱۸ـ۲۲۴ چاپ بیروت،با کمک دانشگاه بغداد(۱۳۹۰)۱۰) «الغدیر»ج ۸،ص ۳۹۶،نقل از کتاب«صفین»ـتألیف نصر بن مزاحم(ـم ۲۱۲)/ ۱۱۵۱۱) «الغدیر»،ج ۸/یا…۱۲) دیوان محمد حافظ ابراهیم،شاعر مصرى مشهور.۱۳) «الغدیر»ج ۷/۸۵ به بعد.۱۴) و در این میان به برخى از آثار مستشرقین مى‏رسیم که در نقل به دروغ گفتن پرداخته‏اند و ذره‏اى امانت را رعایت نکرده‏اند.بگذریم از جاهایى که شیعانه اعمال غرض کرده‏اند،یا مواردى که مطلب مأخذ اصل را درست درک نکرده‏اند و زبان را نفهمیداند،با این وصف،دریافت غلط خود را چونان وحى منزل بازگو کرده‏اند.درباره مستشرقین،در همینجاـذیل«خطوطى از اهداف»ـسخن خواهیم گفت.۱۵) نقل تقطیعى،یعنى نقل یک مقدار از حدیث،یا متن تاریخى،یا متن حدیثى،یا متن فلسفى یا…و حذف مقدارى دیگر،در جایى که مطلب پیوسته و مرتبط است و نقل همه مطلب چیز دیگرى را مى‏رساند،یا ممکن است خواننده از نقل همه مطلب استنباط دیگرى بکند.۱۶) «فاطمه الزهراء وتر فى غمد»/۱۱۸،چاپ نجف(۱۳۸۸).۱۷) «تاریخ ابن خلدون»،ج ۴/ ۳۱۸) «هزاره شیخ طوسى»،تهیه و تنظیم على دوانى،ج ۱/۸۴ـمقاله پوهاند عبد الحى حبیبى افغانى .۱۹) نمونه‏هایى از اینگونه در گذشته نیز آورده شد.۲۰) عبد الوهاب البیاتىـ«الموت فى الحیات»،چاپ دار الآداب،بیروت.۲۱) ادونیسـ«المسرح و المرایا»،چاپ دار الآداب(۱۹۶۸)،این شعر را،از این شاعر،به دلیل اهمیت محتواى آن آوردم.۲۲) و در اینجا به اصالتى دیگر بر مى‏خوریم:رابطه مستقیم«احد»و«بدر»،با«کربلا»،که تبلور دیگر همان جهاد است پس از ۴۸ سال.و ایمان به این رابطه و تبلور را شیعه هیچگاه از دست نهشته است.و بیخود نیست که بیش از ۱۳۰۰ سال است که از جمله در زیارت حضرت ابو الفضل العباسـعلیه السلامـمى‏خواند:«اشهد و اشهد الله انک مضیت على ما مضى به البدریون»ـمن گواهم…که تو در همان راهى شهید شدى،که شهداى بدر شهید شدند.یعنى شیعه،خلافت امثال یزید را خلافت جاهلیت مى‏داند نه خلافت اسلام.۲۳) نزار قبانى.

 

 

 

http://shiastudies.com

الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخالغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ. الغدیر و فقه التاریخ

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.