صفحه بایگانی دسته

شعر و ادبیات غدیر

غدیر

ترنم غدیر

برفراز مجلس ما، ماهی امشب سر زند خنده بر خورشید و ماه از تابش منظر زند ساقی گل چهره امشب جلوه دیگر کند…