صفحه بایگانی دسته

ادبیات

ادبیات

جمال محمد(ص)

ماه فرو ماند از جمال محمدسرو نباشد به اعتدال محمدقدر فلک را کمال و منزلتى نیستدر نظر قدر با کمال محمدوعده دیدار هر…

ندای اذان

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)دیده دل، جام جم به هیچ شماردسرمه کند گر زخاک پای…

آفتاب حق

خورشید عشق را، ره شام و زوال نیستبر هر دلی که تافت، در آن دل ضلال نیستدر آسمان دلبری و آستان عشقنور جمال دلبر ما را…

غار حرا

از شهر مکّه شد جدا ، محمّددارد به لب ، خدا خدا ، محمّدسر تا به پا ، نور و صفا ، محمّددارد به سینه ، رازها ، محمّد…

صبح سعادت

بشست بارش رحمت ، غبار کوی محمّدوضو گرفت صبا ، تا رود به سوی محمّدزمین مکّه به پابوس او ، چو گشت مهیّابه عرش و فرش ،…

حمله حیدری

رد گشت در دست یک کس تمامکه باشد محمد علیه السلامکه چون او نیامد کسی در وجودخمیر تن پاکش از عقل بودز خلق جهان مطلبْ…