صفحه بایگانی دسته

معرفی

معرفی

فرقه ضاله بهائیت

۱- چگونگی پیدایش بهائیت فرقه‌ای است که میرزا حسین علی نوری موسس آن بوده است. او فرزند میرزا عباس نوری است و در…

وقتی بهایی بودیم! (۱)

(تحلیلی از زندگی صبحی)براستی چه شد که او به همه این اعتبار و منزلت و مقام ، پشت کرد و دست از آئین بهایی کشیدو خود…

وقتی بهایی بودیم (۲)

(تحلیلی از زندگی صبحی) تجلیل دوباره از صبحیاما عبدالبها به فراست مطلب را دریافته و متوجه شک و تردید صبحی شده تصمیم…