صفحه بایگانی دسته

تاریخ خلفا

تاریخ خلفا

حکومت عمر

ابوبکر در بیماری خود تصمیم گرفت که عمر را به خلافت و جانشینی خود تعیین و به مردم اعلام کند.() با «عبدالرحمن…