صفحه بایگانی دسته

محبت

محبت

چگونه محبوب خدا شویم؟

چگونه محبوب خدا شويم؟ از دو راه: 1 - عمل به فرامين او 2- دوست داشتن خلق. 1- عمل به فرامين و احكام او:در طول زندگى…

تو را دوست دارم به ۴ روش

1. ابراز احساسات با تشکر و قدرداني احساس قدرشناسي از زحمات و رفتارهاي مطلوب ديگران، به ويژه برخورداري از زبان سپاس…

ابراز دوستی

رابطه‏ هايي كه بر پايه دوست‏ داشتن و محبت است، استوارتر و ديرپاتر است. اهرم نيرومند عشق و محبت نيز، در…