صفحه بایگانی دسته

جغرافیای جهان اسلام

جغرافیای جهان اسلام

ایران و شیعیان عراق

به هم پیوستگی سرنوشت دو کشور ایران و عراق، با پیوند پارهای از عوامل جغرافیایی، تاریخی، مذهبی و سیاسی توجیه پذیر…