صفحه بایگانی دسته

نجوم

نجوم

دحوالارض یعنی چه؟

مقدمه آیه ی ۳۰ سوره ی نازعات از جمله آیات قرآنی است که در آن ویژگی دحوالارض بیان شده است. برخی از نویسندگان با…