صفحه بایگانی دسته

قرآن

قرآن

کمین گاه های شیطان

کمین گاه های شیطان «... وَ اتَّقُوا مَدارِجَ الشَّیطانِ وَ مَهَابِطَ العُدوانِ»از افتادن در راه ها و کمینگاه های…