صفحه بایگانی دسته

زبان قرآن

زبان قرآن

زبان قرآن

طبق آیات اول سوره ی الرحمن خلقت انسان با تعلیم قرآن و تعلیم بیان درصدر نعمت های غیرقابل تکذیب الهی جای گرفته…

تنوع زبانی قرآن

یکی از مباحث مطرح در کلام جدید مسأله زبان دین و زبان قرآن است. در این مسأله چنین پرسشهایی مطرح است: زبان قرآن چه…

زبان خاص قرآن

زبان خاص قرآن (۱) مقدمهقرآن همانند هر صاحب اصطلاحی، زبان ویژه ی خود را دارد، واژه ها و تعبیرات را در مفاهیمی…