مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: وهابیت

ماهیت بدن مثالی

روح انسان بعد از مردن، برای ادامه حیات در عالم دیگر (غیر از عالم دنیا و عالم قیامت) به بدن مثالی منتقل می‌شود. آنچه که

ادامه مطلب »