مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعه در ایران

آغاز تشیع در قم(۲)

  سابقه تاریخی اشعریان اشعری برگرفته از اشعر، و آن نزد لغت دانان عرب از ماده شعر، به معنای موهای فراوان است، نسب شناسان گفته

ادامه مطلب »

آغاز تشیع در قم(۲)

  سابقه تاریخی اشعریان اشعری برگرفته از اشعر، و آن نزد لغت دانان عرب از ماده شعر، به معنای موهای فراوان است، نسب شناسان گفته

ادامه مطلب »