صفحه بایگانی دسته

شیعه در بحرین

شیعه در بحرین

قرمطیان بحرین

مقدمهاختلافات شیعیان در مساله‌ی جانشینی پیامبر و اصل امامت باعث گردید تا فرقه های شیعی بسیاری به وجود آیند. پس…

شیعیان بحرین

بیش تر جمعیت بحرین شیعه هستند. این میزان، در اطلس جهانی 75 درصد کل جمعیت برآورده شده است و آن گونه که در تاریخی…