صفحه بایگانی دسته

شیعه در عراق

شیعه در عراق

میراث فرهنگی حله

تاریخچه شهر حلهحله شهری است در نزدیکی بغداد. این شهر قدمت زیادی نداشته و از ابتدای تأسیس، مرکزی برای تجمع شیعیان…