مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعه در عراق

میراث فرهنگی حله

تاریخچه شهر حلهحله شهری است در نزدیکی بغداد. این شهر قدمت زیادی نداشته و از ابتدای تأسیس، مرکزی برای تجمع شیعیان علوی بوده است. یاقوت

ادامه مطلب »