مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعه در عربستان

پیشینه عربستان

پیشینه عربستان

پیشینه عربستان قدمت سرزمین حجاز (عربستان) کره زمین از کعبه گسترش و توسعه یافته است. روایات متعدد و حتى آیات قرآنى نیز حاکى از این

ادامه مطلب »