مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: شیعه در پاکستان

سفری به پاراچنار

مقدمه:در انتهای قرن هفتم بود که ابن تیمیه با افکار التقاطی خود، تفکری اشتباه را در کالبد جامعه اسلامی تزریق کرد، ابن تیمیه در زمان

ادامه مطلب »