صفحه بایگانی دسته

پیدایش تشیع

شیعه و تشیع

شیعه و تشیع مفهوم شیعه کلمه «شیعه» در مفرد، تثنیه، جمع، مذکر، مؤنث و... به همین صورت نوشته و خوانده مى‏شود.…