مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: تنظیم خانواده

کنترل جمعیت در ایران‌

بحث تنظیم خانواده به معنای تناسب فرزندان با امکانات و شرایط زندگی در کلیه تمدن‌ها، سوابق کهن دارد. مستندات باقی‌مانده، سابقه کنترل موالید را ۴۰۰۰

ادامه مطلب »