مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

Category: تحلیل قیام امام حسین (ع)

تحلیل قیام امام حسین (ع)

حماسه خاندان عقیل در قیام حسینى

 آغاز همانگونه که مى دانید علت غائى آفرینش انسان براى به فعلیت رساندن استعدادهاى بالقوه و رساندن او به کمال مطلق است. از اینرو خداوند

ادامه مطلب