صفحه بایگانی دسته

احکام شرعی

جایگاه ولایت

جایگاه ولایت در بخش نخستین ذیلِ کلید واژه ها، معنی «لغوی واصطلاحی» و «پیشینهی گویش حکم ولایی» گذشت. در این فصل…