مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: امام زادگان

اُسوه ایثار

اشاره: یکى از راهکارهاى سازنده و دقیق در گسترش هر فرهنگ الگوسازى و معرفى و بهره بردارى هاى شخصیتى از اسوه ها و قهرمانان آن

ادامه مطلب »