صفحه آرشیو

آسيب شناسي

آسيب شناسي

آفات سعادت خانواده

آفات سعادت خانواده همان گونه که موفقیـّت و خوشبختی خانواده مرهون عواملی است که با دستیابی به آن، نور صفا و صمیمیت محیط زندگی را روشن می کند، اختلافات و تیره روزی خانواده نیز معلول آفات گوناگونی است که دامنگیر آن می شود.بدخلقی، بدبینی و…

نگاهی به آسیب شناسی خانواده

1)مقدّمهنهادهای اجتماعی هر یک برای برآوردن نیازی از نیازهای اساسی بشر پدید آمده اند. نهاد خانواده نیز در پی سامان بخشیدن به نیازهای جنسی و تولید نسل و سکونت و آرامش روحی است. اما با این وصف، نهاد خانواده در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی…

نگاهی به آسیب شناسی خانواده

1)مقدّمهنهادهای اجتماعی هر یک برای برآوردن نیازی از نیازهای اساسی بشر پدید آمده اند. نهاد خانواده نیز در پی سامان بخشیدن به نیازهای جنسی و تولید نسل و سکونت و آرامش روحی است. اما با این وصف، نهاد خانواده در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی…

نهاد خانواده ، فرصت ها و تهدیدها

بي ترديد سعادت هر جامعه اي در گرو سعادت خانواده هاي آن است. خانواده ، کوچک ترين و در عين حال حياتي ترين و ارزشمندترين عنصر اجتماع است.از سوي ديگر نهاد خانواده کانون پرورش نسل آينده و پناهگاه روحي و عاطفي براي افراد جامعه است. عواطف اجتماعي…

نهاد خانواده ، فرصت ها و تهدیدها

بي ترديد سعادت هر جامعه اي در گرو سعادت خانواده هاي آن است. خانواده ، کوچک ترين و در عين حال حياتي ترين و ارزشمندترين عنصر اجتماع است.از سوي ديگر نهاد خانواده کانون پرورش نسل آينده و پناهگاه روحي و عاطفي براي افراد جامعه است. عواطف اجتماعي…

خانواده ی ناپایدار ، خانه ی عنکبوت

انديشمندان اجتماعي، نهاد خانواده را سنگ بناي زندگي اجتماعي دانسته و بر نقش بي بديل آن در جامعه پذير کردن اعضا تأکيد دارند. خانواده، اولين مدرسه اي است که انسان در آن، با الفباي زندگي اجتماعي آشنا شده، راه و رسم زيستن با جمع را مي آموزد.…

خانواده ی ناپایدار ، خانه ی عنکبوت

انديشمندان اجتماعي، نهاد خانواده را سنگ بناي زندگي اجتماعي دانسته و بر نقش بي بديل آن در جامعه پذير کردن اعضا تأکيد دارند. خانواده، اولين مدرسه اي است که انسان در آن، با الفباي زندگي اجتماعي آشنا شده، راه و رسم زيستن با جمع را مي آموزد.…

موانع زندگی زناشویی و راه حل های قرآنی

ازدواج از نیازهای بنیادین بشر است که تکامل و رشد مادی و معنوی انسان را به همراه دارد. «آرامش و نشاط» و «محبت و رحمت» انسان در سایه ازدواج به کمال خود می رسد. انسان اگر هر آنچه را می خواهد در اختیار داشته باشد اما…

موانع زندگی زناشویی و راه حل های قرآنی

ازدواج از نیازهای بنیادین بشر است که تکامل و رشد مادی و معنوی انسان را به همراه دارد. «آرامش و نشاط» و «محبت و رحمت» انسان در سایه ازدواج به کمال خود می رسد. انسان اگر هر آنچه را می خواهد در اختیار داشته باشد اما…