صفحه آرشیو

آیت‌الله سید جعفر سیّدان

آیت‌الله سیستانی به شئون دنیوی و ریاست بی اعتنایی کرد

استاد حوزه علمیه خراسان‌: آیت‌الله سیستانی به شئون دنیوی و ریاست بی اعتنایی کرد استاد برجسته حوزه علمیه مشهد جهت اصلی موفقیت آیت‌الله سیستانی را بی اعتنایی ایشان به عناوین صاحبی، عدم مطالبه عناوین مربوط به این جریان‌ها، بی اعتنایی به شئون…