صفحه آرشیو

آیه لیلة الهجره

نزول آیه لیله الهجره در شأن امام على

نزول آیه لیله الهجره در شأن امام على چنانچه موثقین از اکابر علمای شما در تفاسیر و کتب معتبره خود این منقبت بزرگ را نقل نموده‌اند، از قبیل ابن سبع مغربی در شفاء الصدور و طبرانی در اواسط() و کبیر()، ابن اثیر در ص۲۵ جلد چهارم اسدالغابه() و…