صفحه آرشیو

احترام به سادات

احترام به سادات

احترام به سادات دلیل احترام به سادات چیست؟ آیا در دنیا و آخرت فرقی بین سادات با غیر سادات است؟ پرسش در رابطه با احترام به سادات چه سفارشی شده است؟ آیا فرقی بین سادات در دنیا و آخرت با غیر سادات است؟ پاسخ اجمالی سیّد در لغت به معنی…