صفحه آرشیو

اخبار غيبي

اخبار غيبي

اخبار غیبی در قرآن

قرآن مجید در قسمتی از آیاتش از امور مهمی که مربوط به آینده بود، خبر داده از حوادث و پیشامدهایی که بعداً واقع می شد، پیشگویی نموده است و همه ی آن ها نیز پس از مدتی به وقوع پیوسته، هیچ یک از آن ها مخالف با واقع نگردیده است.البته جای تردید…