صفحه آرشیو

الاهیات مسیحی

الاهیات مسیحی

مراحل تکوین سه جلوه خدا در قرون اولیه مسیحیت

خدای سه گانه در کتاب مقدس و ظهورراست کیشیمقاله حاضر(۱) یکی از مقالات کتاب Companion Encyclopedia of Theology است، در این مقاله نویسنده مراحل تکوین سه جلوه خدا را در قرون اولیه مسیحیت بررسی کرده است. در این مقاله به جای واژه تثلیث، (Trinity)…

گونه‌های مکاشفه خداوند در الاهیات مسیحی(۱)

مقدمه آنچه پایه و اساس ادیان ابراهیمی را تشکیل می‌دهد وحی و مکاشفه الاهی است. مراد هر سه دینِ ابراهیمی از وحی الاهی آن است که خداوند به طریقی خود را به انسان‌ها نشان داده و خواسته‌هایش از او را به او تفهیم کرده است.…

گونه‌های مکاشفه خداوند در الاهیات مسیحی(۲)

مکاشفه در وجدان در عهدقدیم کلمه وجدان نیامده است؛ ولی در عهد جدید حدود سی بار به کار رفته است (واژه یونانی syneidèsis) (تیسن، بی‌تا: ۱۰). وجدانْ حسی درونی است که ما را به رفتار درست و دوری از رفتار اشتباه فرامی‌خواند. وجدان…

گونه‌های مکاشفه خداوند در الاهیات مسیحی(۳)

کسی خدای را هرگز ندیده است؛ پسر یگانه که در آغوش پدر است، همو او را شناساند (یوحنا ۱: ۱۸).باور مسیحیان بر این است که خدا از زمان آدم، در طی مراحل و مدارجی خود را برای انسان مکشوف ساخت. این آشکارسازی گاه به قول و گفتار بود و زمانی به معجزات…

خلاصه ی الهیات

اشاره:در دو بزرگ ترین اثرش «خلاصه ای درباره تناقضات مشرکان» و «خلاصه ای درباره الهیات» که ما بخش هایی از آن را در زیر ارائه می دهیم، سن توماس آکوئیناس سنتزهایی از الهیات ارسطو و مسیحی را مقایسه کرده است. اولی ( ۱۲۶۰…

صورت خدا از دیدگاه پولس (۱)

صورت خدا از دیدگاه پولس ۱٫ شوهردر تفکر پولسی انگاره صورتِ حداقل به سه معنا به کار رفته است. اولین معنا در نامه اوّل وی به قرنتیان پدیدار می شود که در آنجا پولس با این سوال سر و کار پیدا میکند که زنان در جلسات کلیسا باید چگونه رفتار کنند…

صورت خدا از دیدگاه پولس (۲)

صورت خدا از دیدگاه دیگر نویسندگان کهن اینک هنگام آن است که ببینیم کاربرد این اصطلاح توسط پولس، چه ارتباطی با کاربرد دیگر نویسندگان یهودی و مسیحی در آن دوره پیدا می کند. این عبارت، اولین بار در عهد قدیم به کار رفته است تا بیانگر سرشت انسان…

صورت خدا از دیدگاه پولس (۳)

صورت خدا در رساله یعقوباندیشه صورت خدا، در رساله یعقوب نیز مطرح شده است، اگرچه عین این اصطلاح نیامده است. این نویسنده در مورد زبان آدمی می نویسد: « با آن خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با همان آدمیانی را که به صورت خدا سرشته شده…

گونه‌های مکاشفه خداوند در الاهیات مسیحی(۱)

اشاره از نظر الاهیات مسیحی، خدا پنهان است و دست‌نایافتنی و انسان نیز ناتوان از شناخت او؛ اما خدا برای آنکه راه نجات را به انسان بنمایاند، از نهان‌گاه خویش بیرون آمده، خود و اهداف و خواسته‌هایش را بر انسان آشکار…

گونه‌های مکاشفه خداوند در الاهیات مسیحی(۲)

مکاشفه در وجدان در عهدقدیم کلمه وجدان نیامده است؛ ولی در عهد جدید حدود سی بار به کار رفته است (واژه یونانی syneidèsis) (تیسن، بی‌تا: ۱۰). وجدانْ حسی درونی است که ما را به رفتار درست و دوری از رفتار اشتباه فرامی‌خواند.…