صفحه آرشیو

الاهیات مسیحی

الاهیات مسیحی

گونه‌های مکاشفه خداوند در الاهیات مسیحی(۳)

کسی خدای را هرگز ندیده است؛ پسر یگانه که در آغوش پدر است، همو او را شناساند (یوحنا ۱: ۱۸). باور مسیحیان بر این است که خدا از زمان آدم، در طی مراحل و مدارجی خود را برای انسان مکشوف ساخت. این آشکارسازی گاه به قول و گفتار بود و زمانی به…