صفحه آرشیو

الهی بودن قرآن

الهی بودن قرآن

الهی بودن قرآن چگونه اثبات می‌کنید قرآن کلام خدا است، و به عنوان مثال سخن جبرئیل و یا شیطان نیست؟ پرسش سلام. با استفاده از معجزات ثابت می‌شود که قرآن کلام انسان نیست، ولی چگونه اثبات می‌کنید کلام خدا است، مثلاً چرا از جبرئیل…