صفحه آرشیو

امام علی صلاه المومن

امام علی صلاه المومن

امام علی صلاه المومن خلاصه پرسش مقصود از این سخن امام علی(ع): «أنا صلاه المؤمن، أنا حی على الصلاه، أنا حی على الفلاح...» در روایت مفاخره چیست؟ پرسش سؤال بنده در مورد این سخن امام علی(ع) است: «أنا صلاه المؤمن،…