صفحه آرشیو

انجمن قرآن‏ پژوهي

انجمن قرآن‏ پژوهی

انجمن قرآن‏ پژوهی تاریخ تاسیس ۱۳۸۲ کشور مکان استقرار ایران-قم هیئت مدیره مهدی رستم نژاد، محمدعلی رضائی اصفهانی، حسین علوی مهر، محمد فاکر میبدی، صالح قنادی، سید رضا مودب، هادی مفتح تاریخچه با توجه به ضرورت…