صفحه آرشیو

ایمان و عمل صالح

ایمان و عمل صالح

ایمان و عقل در فلسفه ملاصدر

از مهمترین نکاتی که ذهن بسیاری از متفکران را در غرب و در تمدن اسلامی به خود مشغول کرده است، رابطه یا نسبت ایمان با عقل یا دین با فلسفه است. در مقاله ای (۲) ارتباط فلسفه و دین در غرب را در چهار بخش مورد بررسی قرار دادیم: فلسفه بمثابه ی…