صفحه آرشیو

بررسی اقوال پیرامون حجیت سنت صحابه

بررسی اقوال پیرامون حجیت سنت صحابه

بررسی اقوال پیرامون حجیت سنت صحابه اسلام آیین جهانی است و آخرین دینی است که خداوند متعال در دوره و عصر پایان تاریخ به بشر عرضه کرده است. با ملاحظه این دو جهت باید دین اسلام از کمال و جامعیت فوق العاده ای برخوردار باشد، تا نه تنها بتواند…