صفحه آرشیو

بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.