صفحه آرشیو

تفسیر عیاشی

تفسیر عیاشی و مؤلف آن

دیدگاه بزرگان درباره عیاشی ابن ندیم:او از فقیهان شیعه ی امامیه و در دانش، وحید دهر و زمان خود بوده، و تألیفاتش در نواحی خراسان بسیار مهم و ارزنده تلقی می شده است. (۵) نجاشی:او ثقه ی صدوق و از بزرگان شیعه است. در آغاز سنی بوده و در همان…