صفحه آرشیو

حضور ایرانیان در عاشورا

آیا از ایرانیان نیز افرادی در حماسه عاشورا حضور داشتند؟

حضور ایرانیان در حماسه عاشورا پاسخ اجمالی بنا بر تحقیق و جست‌وجو در برخی کتاب‌های تاریخی و مقاتل، سخن از کسانی است که احتمال ایرانی بودن آنها وجود دارد که در حماسه جاوید عاشورا، نقشی ماندگار داشته‌اند که البته نام برخی از آنان در منابع…