صفحه آرشیو

حوزه نیازمند الغدیرهای اقتصادی و اجتماعی است

حوزه نیازمند الغدیرهای اقتصادی و اجتماعی است

در زمینه روش شناسی حوزه های علمیه روش های استنباط، تولید علم و کشف آموزه های دینی را به کار برده اند که در نوع خود خاص است، البته امروز نیازمند روش های نوین و تحول در زمینه روش شناختی در حوزه های علمیه هستیم که باید با تکیه بر بنیان های…