صفحه آرشیو

حکمت گمشده مۆمن است پس حکمت را فراگیرید گرچه از اهل نفاق باشد