صفحه آرشیو

خاتمیت

خاتمیت

حقیقت خاتمیت دین اسلام چیست؟

حقیقت خاتمیت دین اسلام چیست؟ پرسش شبهه‌ای درباره مسئله خاتمیت در ذهن برخی جوانان جای گرفته و نیازمند پاسخ به آن هستیم. اجمال این شبهه چنین است: ادیان الهی، در گذر زمان‌ها تغییراتی به سمت پیشرفت داشته‌اند و این نبوده جز به دلیل رشد…

چگونه قرآن بر خاتمیت پیامبر گواهی می دهد

نخست باید توجّه نمود که شرایع آسمانی اگرچه در آغاز نظر به صورت شریعت های مختلف جلوه می کند و انسان تصوّر می کند ادیان متعدّد و گوناگونی برای بشر عرضه شده و رابطه آنها از هم گسسته است و حدّ مشترکی میان آنها وجود ندارد، ولی حقیقت برخلاف این…