صفحه آرشیو

خلقت نخستین

کاوشی درباره خلقت نخستین

کاوشی درباره خلقت نخستین واکنش و بی تفاوتی: آغاز خلقت، ظهور وجود و شکل گیری مراتب نظام هستی موضوع اسرار آمیز، فرامادی و سرنوشت ساز با معانی بلند قرنهاست که دقت نظر و تکاپوی اندیشه نخبه‌گان، تیزهوشان، رندان و نوابغ را بسوی خود کشانده است.…